Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  13-06-2014 | 15:36
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:09
data wytworzenia dokumentu:  13-06-2014
   
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Dobrzykowicach (bud. jednorodzinne) 13.06.2014

 

 

Czernica, dnia  13.06.2014 r.

GKiI.6840.1.13.2014.SR

      

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem sprzedaży są kolejno :

1) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 – cena wywoławcza wynosiła –  102 168 zł netto –    zaliczka  10 000 zł

2) działka nr 354/144 o pow.   999 m2 -  cena wywoławcza  wynosiła -   65 265 zł netto –    zaliczka 7 000 zł

3) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 – cena wywoławcza wynosiła –   84 623 zł netto –    zaliczka 8 500 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN17, MN18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej sieci wodociągowej.

 

Rokowania odbędą się dnia 16 lipca  2014 r. kolejno o godz. 12:00, 12:30  13:00 

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w odpowiedniej, podanej wyżej wysokości  należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na aktualny rachunek Urzędu Gminy w Czernicy  z adnotacją ” Rokowania - działki nr ……… – Dobrzykowice

Termin wniesienia zaliczki  upływa 11 lipca 2014 r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki nr……  - Dobrzykowice ” w  terminie do dnia 11 lipca  2014r. do godz. 14:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę  firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

 

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 635,00 zł

Na sprzedaż w/w nieruchomości przetargi ustne nieograniczone odbyły się  w dniach:
 04.06.2014 r ,  11,03.2014 r ,18.04.2013 r , 11.02.2013

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,
 ul. Kolejowa 3, tel. 71 381 39 26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów oraz do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności