Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  13-06-2014 | 10:53
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:09
data wytworzenia dokumentu:  13-06-2014
   
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe 13.06.2014

Czernica, dnia  13.06.2014r.

GKiI.6840.1.12.1.2014.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe

 

Dla  nieruchomości  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/0003220/5

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

1)       działka nr 165 o pow.  1200 m2 -  cena wywoławcza wynosiła– 53 600,00 zł netto,  

wysokośc zaliczki – 5 000,00 zł  

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Nadolice Małe znajduje się w kompleksie oznaczonym symbolem :

P/1 – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów. Działka jest położona w południowej części wsi przy ul. Kolejowej i bezpośrednio przy linii kolejowej (obecnie nie użytkowanej za wyjątkiem połączeń towarowych). Odległość od centrum wsi i drogi powiatowej z Wrocławia do Jelcza-Laskowic wynosi około 600m. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową, miejscami o zniszczonej nawierzchni. W otoczeniu przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów, natomiast po drugiej stronie linii kolejowej tereny użytków rolnych.

Sieci uzbrojenia technicznego (prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) doprowadzone są do zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach.

 

Rokowania  odbędą się dnia 16 lipca  2014 r.  o godz. 10:00  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

 

Zaliczkę w wysokości 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych) należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy: 

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice  31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania - działka nr 165 NM”

Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 11 lipca 2014r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 165 , obręb Nadolice Małe ” w  terminie do dnia 14 lipca 2014 r. do godz.: 13:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  - imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  - datę sporządzenia zgłoszenia

  - oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

  - proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  - dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach:

04.06.2014, 14.11.2013, 20.08.2013  które zakończyły się wynikiem negatywnym .

Do ceny ustalonej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT -  23%

Do ceny zakupu nieruchomości zostaną doliczone koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości 900 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3,
tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności