Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  23-04-2014 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:10
data wytworzenia dokumentu:  23-04-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe 23.04.2014

Czernica, dnia  23.04.2014r.

GKiI.6840.1.11.1.2014.SR

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

 

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe

 

Dla  nieruchomości  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/0003220/5

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

1) działka nr 165 o pow.  1200 m2 -  cena wywoławcza – 53 600,00 zł netto,  wadium – 5 000,00 zł  

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Nadolice Małe znajduje się w kompleksie oznaczonym symbolem :

P/1 – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów. Działka jest położona w południowej części wsi przy ul. Kolejowej i bezpośrednio przy linii kolejowej (obecnie nie użytkowanej za wyjątkiem połączeń towarowych). Odległość od centrum wsi i drogi powiatowej z Wrocławia do Jelcza-Laskowic wynosi około 600m. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową, miejscami o zniszczonej nawierzchni. W otoczeniu przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów, natomiast po drugiej stronie linii kolejowej tereny użytków rolnych.

Sieci uzbrojenia technicznego (prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) doprowadzone są do zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach.

 

Przetarg odbędzie się dnia 4 czerwca 2014 r.  o godz. 12:30  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

-dowodu wpłaty wadium

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 30 maja 2014 r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

 

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.   

 

Do ceny neto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone koszty  wyceny i dokumentacji geodezyjnej w  wysokości: 900,00 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności