Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  16-04-2014 | 13:47
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:13
data wytworzenia dokumentu:  16-04-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie wsi Dobrzykowice 16.04.2014

Czernica, dnia  15.04.2014 r.

GKiI.6840.1.9.2014.SR

Wójt Gminy Czernica

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie wsi Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

działka nr 311/14 o pow. 1814 m2 – cena wywoławcza –  122 000 zł netto       wadium  12 000 zł

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północnej części wsi przy zbiegu ulicy Szafirowej i ulicy Stawowej, asfaltowej drogi do wsi Kiełczówek. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości nie posiadają sieci infrastruktury technicznej ( prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) poprowadzone są wzdłuż ulicy Stawowej i najbliższej zabudowy około 60 m w linii drogi od wycenianej działki. Działka ma kształt trapezowy, zbliżony do prostokąta.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na poddaszu i parterze budynku nie mogącego przekraczać 3 kondygnacji z zakazem podpiwniczenia obiektów.

 

Przetarg odbędzie się  20 maja 2014 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala nr 19 )

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  15 maja  2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent (1220 PLN)

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         podatek VAT – 23 %

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 750,00 zł 

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach: 28.02.2012 ,29.03.2012, 07.05.2012, 12.06.2012, 07.08.2012, 11.09.2012, 16.10.2012, 19.11.2012, 07.01.2013 18.04.2013, 08.04.2014 oraz rokowania w dniach 25.06.2013, 14.11.2013, 30.12.2013, które zakończyły się wynikiem negatywnym .

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności