Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  04-04-2014 | 11:02
data ostatniej modyfikacji:  09-04-2014 | 11:21
data wytworzenia dokumentu:  04-04-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo wielorodzinne w Dobrzykowicach 04.04.2014

Czernica 03.04.2014 r.

GKiI.6840.1.7.2014.SR

      

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie wsi Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5   

 

Przedmiotem sprzedaży są działki nr 312/4 i nr 354/65 o pow. ogółem  4,5021 ha   

- cena wywoławcza wynosiła –  2 550 000,00 zł  netto  - zaliczka -  200 000,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem   MW-1  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną .

Nieruchomości położone w północnej części obrębu Dobrzykowice, w pobliżu dużego osiedla domów jednorodzinnych. Dojazd do nieruchomości prowadzi od strony ulicy Stawowej (droga do Kiełczówka) drogą asfaltową lub od strony ulicy Widawskiej.  

Działka nr 354/65 ma kształt wąskiego trójkąta ograniczonego z jednej strony ulicą Brylantową z drugiej rowem melioracyjnym. Działka nr 312/4 ma kształt równoległoboku, ograniczonego od południa ulicą Szafirową. Obie działki są oddzielone rowem odprowadzającym wody do rzeki Widawy oraz wąską działką drogową.

Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Szafirowej.

Kanalizacja sanitarna – istnieje możliwość podłączenia się do zaprojektowanego rurociągu grawitacyjnego w ulicy Brylantowej. Cały teren na którym położone są działki jest płaski, warunki geotechniczne należy ocenić jako umiarkowanie korzystne, wysoki okresowo poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczenie wznoszonych budynków, brak natomiast innych utrudnień.

 

Rokowania odbędą się  17 czerwca 2014r.  o godz.  10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 200 000    ( słownie: dwieście tysięcy złotych  )   należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na aktualny rachunek Urzędu Gminy w Czernicy  z adnotacją ” Rokowania - działki nr 312/4 i nr 354/65 – Dobrzykowice

Termin wniesienia zaliczki  upływa 12 czerwca 2014 r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działek  312/4 i nr 354/65 - Dobrzykowice ” w  terminie do dnia 12 czerwca 2014r. do godz. 14:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę  firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

 

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 550,00 zł

Na sprzedaż w/w nieruchomości przetargi ustne nieograniczone odbyły się  w dniach  09.10.2013r i  20,03.2014 r

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 71 381 39 26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów oraz do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności