Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  16-01-2014 | 15:22
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:01
data wytworzenia dokumentu:  16-01-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych - pod budownictwo wielorodzinne - Dobrzykowice 16.01.2014

GKiI.6840.01.2014.SR                                                                                                                                                  Czernica16.01.2014 r.

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5   

 

Przedmiotem sprzedaży są działki nr 312/4 i nr 354/65 o pow. ogółem 4,5021 ha   

- cena wywoławcza –  2 550 000,00 zł  netto  

- wadium -  200 000,00 zł

- wysokość postąpienia nie mniej niż  - 25 500,00 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  na planszy MW-1  z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną . Na działce planowana jest budowa 21 budynków mieszkalnych wielorodzinnych do 4 kondygnacji ( w tym poddasze) na 560 mieszkań.  

Nieruchomości położone w północnej części obrębu Dobrzykowice, w pobliżu dużego osiedla domów jednorodzinnych. Dojazd do nieruchomości prowadzi od strony ulicy Stawowej (droga do Kiełczówka) drogą asfaltową lub od strony ulicy Widawskiej.  

Działka nr 354/65 ma kształt wąskiego trójkąta ograniczonego z jednej strony ulicą Brylantową z drugiej rowem melioracyjnym. Działka nr 312/4 ma kształt równoległoboku, ograniczonego od południa ulicą Szafirową. Obie działki są oddzielone rowem odprowadzającym wody do rzeki Widawy.

Urządzenia infrastruktury technicznej: wodociąg i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ulicy Szafirowej.

Kanalizacja sanitarna – istnieje możliwość podłączenia się do zaprojektowanego rurociągu grawitacyjnego w ulicy Brylantowej. Cały teren na którym położone są działki jest płaski, warunki geotechniczne należy ocenić jako umiarkowanie korzystne, wysoki okresowo poziom wód gruntowych uniemożliwia podpiwniczenie wznoszonych budynków, brak natomiast innych utrudnień.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2014r.  o godz.  10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice  31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 z adnotacją

„ wadium-działka nr 312/4 i 354/65 - Dobrzykowice ”

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14.03.2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

 Na sprzedaż w/w nieruchomości pierwszy przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się dnia: 09.10.2013r

  Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23%

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 550,00   

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11 )

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności