Zapytania ofertowe 2014

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  24-06-2014 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2015 | 11:12
data wytworzenia dokumentu:  24-06-2014
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Budowa boiska sportowego do koszykówki i siatkówki w Gajkowie 24.06.2014

Czernica, dnia 24.06.2014r.

Nr sprawy: GKiI.271.1.108.2014.KM

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

pn. Budowa boiska sportowego do koszykówki i siatkówki w Gajkowie 

  

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA (adres: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica)

NIP 912-11-01-093, REGON 931934986

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

e-mail: czernica@czernica.pl

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie boiska sportowego do koszykówki i siatkówki w Gajkowie wg załączonego przedmiaru robót ogólnobudowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgłoszenia robót budowlanych.

3.2. Podstawa prawna prowadzenia robót: zgłoszenie robót budowlanych Staroście Powiatu Wrocławskiego.

3.3. Wskazane  jest zapoznanie się z istniejącym zagospodarowaniem terenu przed złożeniem oferty.

3.4. Prace budowlane należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w przedmiarach. Odstępstwa od w/w zasady należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem inwestora.

3.5. W dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych wykonawca winien przedstawić kompletną dokumentację powykonawczą: operat   zawierający inwentaryzację  geodezyjną budowy, kopie dokumentów potwierdzających wbudowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

3.6. Roboty zamienne  i dodatkowe można wykonywać jedynie na podstawie sporządzonego przy udziale wszystkich w/w osób protokołu konieczności,  zatwierdzonego przez Inwestora.

3.7. Zamawiający wymaga ustanowienia przez Wykonawcę kierownika budowy, posiadającego odpowiednie uprawnienia i przynależącego do właściwej izby zawodowej.

3.7. Jeżeli zapytanie ofertowe, dokumentacja lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza użycie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie  parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. 

3.8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, nadzoru nad bhp, ustalania i utrzymywania porządku, odpowiedniej organizacji terenu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, dostarczenia atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań.

3.9. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi – od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.08.2014r.    

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej 2 roboty budowlane związane z realizacją nawierzchni dróg i placów wykonywanych z kostki betonowej lub budową i wyposażeniem boisk.

Do wykazu (załącznik nr 2) należy dołączyć dowody dotyczące podanych robót, określające, czy zostały wykonane należycie, np. referencje.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem (tel. 71 318 01 24) lub drogą elektroniczną (czernica@czernica.pl).

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

7. Opis sposobu przygotowania oferty, termin składania ofert.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Na ofertę składa się:

a) Formularz ofertowy – wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

b) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru.

c) Wykaz robót budowlanych + referencje

Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

 

Podpisaną ofertę należy: przesłać drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  lub faksem: nr 71 318 01 24 lub złożyć w Urzędzie Gminy Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1).

 

Termin składania ofert: 01.07.2014r. godzina 10:00.

Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego.

 

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to między innymi następujące koszty: podatku VAT w wysokości 23 %, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i jego użytkowania (zgodnie z Prawem budowlanym), wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z  inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się szczegółowe sprawdzenie dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

9.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem: cena Pc = (C min : C) x 100

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający zażąda od wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, w przypadku braku roszczeń ze strony zamawiającego.

12. Załącznikami do niniejszego zapytania są: przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-budowa-boiska-w-gajkowie.doc
boisko-gajkow-przedmiar.pdf
gajkow-boisko-st-inwestor-gmina-czernica.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności