Zapytania ofertowe 2014

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  08-04-2014 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2015 | 11:12
data wytworzenia dokumentu:  08-04-2014
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Opracowanie projektu budowlanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej 08.04.2014

Czernica, dnia 08.04.2014r.

Nr sprawy: GKiI.271.1.55.2014.KM

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  

Opracowanie projektu budowlanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

Strona internetowa: www.czernica.pl

Adres e-mail: czernica@czernica.pl

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

NIP 912-11-01-093 REGON 931934986

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim przy ulicy Kolejowej, na dz. 263/9, 262, 261/1, 867/93, 263/8 i 104/1 w Kamieńcu Wrocławskim.

 

Projekt należy przygotować w oparciu o Koncepcję programowo – przestrzenną cmentarza w Kamieńcu Wrocławskim”, opracowaną w roku 2010 roku przez: Pracownię Projektową Marek Szurlej, zawierająca zarówno podstawowe dane wyjściowe jak i główne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne.

Zakres opracowania: Projekt budowlany całości przedsięwzięcia, opracowany w oparciu  o aktualnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące zawartości projektu budowlanego  z uwzględnieniem podziału na etapy realizacji

3.2. Obowiązki Wykonawcy:

a) Opracowanie dokumentacji w 6 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo na elektronicznym nośniku danych – do odczytania przy użyciu powszechnie dostępnych programów (format doc., .pdf, .jpg, .tif lub podobne)

b) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do zarządców sieci w sprawach zapewnienia dostawy mediów

c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnień

d) Konsultowanie z Zamawiającym na roboczo powstającego opracowania na każdym etapie wynikającym z postępu prac i związanego z tym stopnia uszczegółowienia projektu

e) Prezentacja opracowania na forum stosownej komisji Rady Gminy oraz na posiedzeniu plenarnym Rady

3.3. Zamawiający wykona i przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych; udostępni w postępowaniu przetargowym i przekaże Wykonawcy w chwili podpisania umowy do wykorzystania posiadaną koncepcję programowo-przestrzenną przedsięwzięcia.

 

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych nowych i rozbudowywanych cmentarzy. W tym celu złoży wraz z ofertą Wykaz usług - Załącznik nr 3.

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące podanych usług, określające, czy zostały wykonane należycie, np. referencje.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

 

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  (adres e-mail: czernica@czernica.pl)

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania, www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

7.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

7.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

7.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

7.6. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM – wykonanie projektu budowlanego cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim. Nie otwierać przed 23.04.2014r. godzina 10:15”

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2014r. do godziny 10:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19).

9. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

10.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

12. Załączniki do Zapytania ofertowego

1) „Formularz ofertowy” – do wypełnienia przez Wykonawców;

2) Wykaz usług - do wypełnienia przez Wykonawców

3) Wzór umowy

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Czernica, dnia 15.04.2014r.

GKiI.271.1.55.2014.KM

W Y J A Ś N I E N I A   (1) 

Pytanie nr 1:

Czy na terenie projektowanego cmentarza obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Odp. Tak. Teren przeznaczony pod cmentarz położony jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym 30.05.2011r. (uchwała Rady Gminy Czernica nr VII/43/2011- DUW nr 186 z 07.09.2011, poz. 3175).

(mapa) http://serwis.wrosip.pl/imap/?locale=pl&gui=classic&sessionID=69855

(uchwała) http://serwis.wrosip.pl/zoom/Czernica/uchwaly/KW_23.pdf


Pytanie nr 2:

Czy wykonano badania podłoża gruntowego i określono warunki hydrogeologiczne dal terenu objętego opracowaniem.

Odp. Dla w/w terenu wykonano badania geologiczne, o które oparto wskazaną w zapytaniu ofertowym koncepcję  programowo-przestrzenną cmentarza. Informacje na ten temat można znaleźć w pkt. 3 opisu załączonego do koncepcji.

 

 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-opracowanie-projektu-budowlanego-cmentarza-komunalnego.doc
koncepcja-cmentarz-1.zip
koncepcja-cmentarz-2.zip
koncepcja-cmentarz-3.zip
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności