Zapytania ofertowe 2014

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  08-04-2014 | 13:43
data ostatniej modyfikacji:  13-02-2015 | 11:12
data wytworzenia dokumentu:  08-04-2014
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Opracowanie projektu budowlanego Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej 08.04.2014

Czernica, dnia 08.04.2014r.

Nr sprawy: GKiI.271.1.54.2014.KM

 

Z A P Y T A N I E     O F E R T O W E  

Opracowanie projektu budowlanego Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej

 

1. Zamawiający

GMINA CZERNICA ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

Strona internetowa: www.czernica.pl

Adres e-mail: czernica@czernica.pl

Tel.71-318-01-77, fax: 71-318-01-24

NIP 912-11-01-093 REGON 931934986

 

2. Tryb zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473), podstawa wyłączenia: art. 4 pkt. 8.

 

3. Przedmiot zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej. Zakres przedsięwzięcia: Budowa szkoły podstawowej, 18 – to oddziałowej wraz z przedszkolem 5-ro oddziałowym, halą sportową i przyszkolnymi terenami sportowymi oraz drogą dojazdową. Należy założyć wzajemną separację przedszkolaków, dzieci młodszych i starszych przy zachowaniu powiązań funkcjonalnych poszczególnych części zespołu oraz możliwość etapowania realizacji przedsięwzięcia.

Projekt należy przygotować w oparciu o „Koncepcję programowo przestrzenną budowy Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej”, opracowaną w roku 2013 przez: Hanna Cichoń Pracownia Projektowa FORMAT, zawierającą zarówno podstawowe dane wyjściowe jak i główne dyspozycje funkcjonalno-przestrzenne.

Teren planowanego przedsięwzięcia: gmina Czernica, obręb Dobrzykowice, działki nr 254/2, 255 i 256/2 (tereny szkolne) oraz działki 254/1 i 256/3 (droga), przy ul. Kolejowej.

Zakres opracowania: Projekt budowlany całości przedsięwzięcia, opracowany w oparciu o aktualnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące zawartości projektu budowlanego.

3.2. Obowiązki Wykonawcy:

a) Opracowanie dokumentacji w 6 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo na elektronicznym nośniku danych – do odczytania przy użyciu powszechnie dostępnych programów (format doc., .pdf, .jpg, .tif lub podobne)

b) Wystąpienie w imieniu Zamawiającego do zarządców sieci w sprawach zapewnienia dostawy mediów

c) Uzyskanie wszystkich niezbędnych do zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę uzgodnień

d) Konsultowanie z Zamawiającym na roboczo powstającego opracowania na każdym etapie wynikającym z postępu prac i związanego z tym stopnia uszczegółowienia projektu

e) Prezentacja opracowania na forum stosownej komisji Rady Gminy oraz na posiedzeniu plenarnym Rady

3.3. Zamawiający wykona i przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych; udostępni w postępowaniu przetargowym i przekaże Wykonawcy w chwili podpisania umowy do wykorzystania posiadaną koncepcję programowo-przestrzenną przedsięwzięcia.

 

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia – Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi polegające na wykonaniu projektów budowlanych nowych obiektów edukacyjnych (szkoły, przedszkola). W tym celu złoży wraz z ofertą Wykaz usług - Załącznik nr 3.

Do wykazu należy dołączyć dowody dotyczące podanych usług, określające, czy zostały wykonane należycie, np. referencje.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w złożonych dokumentach.

 

6. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (nie dot. oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą).

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  (adres e-mail: czernica@czernica.pl)

Wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści zapytania ofertowego, kierując swoje zapytanie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2) Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania, www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym.

7.3. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeżeli  do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

7.4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii.

Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „Za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób.

7.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

7.6. Zamknięta  koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem wykonawcy oraz oznaczona napisem: „OFERTA W ZAPYTANIU OFERTOWYM – wykonanie projektu budowlanego Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach. Nie otwierać przed 23.04.2014r. godzina 9:15”

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica (Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, parter)

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2014r. do godziny 9:00 - liczy się data i godzina doręczenia przesyłki Zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2014r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 (Sala konferencyjna nr 19).

 

9. Opis sposobu obliczania ceny 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Wykonawca powinien podać cenę ryczałtową netto, należny podatek VAT i cenę brutto w PLN za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o  wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie  nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

 

10.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:   Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

                                                  C min

                            cena   Pc = --------------- x 100

                                                      C

gdzie: Pc - liczba punktów za cenę podaną w ofercie

          C min - najniższa z cen w podanych ofertach

          C – cena podana w badanej ofercie

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów. 

 

11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

3) Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

12. Załączniki do Zapytania ofertowego

1) „Formularz ofertowy” – do wypełnienia przez Wykonawców;

2) Wykaz usług - do wypełnienia przez Wykonawców

3) Wzór umowy

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czernica, dnia 10.04.2014r.

GKiI.271.2.54.2014.KM

WYJAŚNIENIA NR 1

Pytanie nr 1:

Punkt posiadanie wiedzy i doświadczenia:

a) czy budynek żłobka również jest uznany przez Państwa jako obiekt edukacyjny

b) czy projekt Centrum Kulturalno-Biblioteczne z oddziałem bibliotecznym i salami edukacyjnymi dla dzieci, salami komputerowymi dla młodzieży, salami dla edukacji muzycznej dla młodzieży jest uznany przez Państwa jako obiekt edukacyjny

c) czy będzie brany pod uwagę dorobek firmy w zakresie wcześniej zaprojektowanych szkół, szkolnych sal sportowych, przedszkoli.

d) czy będą pod uwagę obiekty o innym przeznaczeniu a przebudowywane na cele edukacyjne.

Odpowiedź:

a) żłobki nie zostaną uznane za obiekty edukacyjne

b) CKB także nie może zostać uznane za obiekt edukacyjny, odpowiadający istocie zapytania

c) Zamawiający uzna doświadczenie z okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin zakończenia, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej)

d) doświadczenie zawodowe ograniczamy do obiektów nowych

 

2. Jakie dowody dotyczące podanych usług a określające czy zostały wykonane należycie, oprócz referencji czy zamiast referencji będą dla Państwa wystarczające.

Odpowiedź:

Np. Protokół odbioru.

 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-opracowanie-projektu-budowlanego-zespolu-szkolnego-w-dobrzykowicach.doc
zapytanie.zip
mapa.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności