Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  29-09-2014 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  29-09-2014 | 08:37
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 29.09.2014, 08:08

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 183897-2014 z dnia 2014-08-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji ul. Jabłoniowej i przebudowie drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica, zgodnie z dokumentacją projektową oraz...
Termin składania ofert: 2014-09-11


Czernica: Modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica (drugi przetarg)
Numer ogłoszenia: 205261 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183897 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica (drugi przetarg).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji ul. Jabłoniowej i przebudowie drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. b) Rozbiórka obrzeża. c) Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej. d) Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1000. e) Wykonanie wpustów ulicznych z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500 mm. f) Ułożenie przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm. g) Ułożenie kanału z tur PVC-U 250 mm kl. S (SDR 34, SN-8) z wpięciem do studni rewizyjnych. h) Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm. i)Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. j) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku. Grubość warstwy 10cm. k) Wykonanie podbudów z kruszywa kamiennego. l) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej. m) Ułożenie na poboczu warstwy kruszywa kamiennego. n) Rozplantowanie i profilowanie terenu przyległego do drogi, wraz z obsianiem trawą. o) Rozbiórka konstrukcji jezdni z masy bitumicznej i kruszywa kamiennego. p) Karczowanie krzaków. r) Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 0,20m z kostki betonowej gr. 8 cm. s) Ustawienie obrzeży betonowych 8x30. t) Porządkowanie terenu przyległego do chodnika na całej szerokości pasa drogowego, wraz z wywozem śmieci.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ASDROG s.c. Zakład Drogowo - Budowlany, ul. Łąkowa 7b, 90-562 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191116,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 175855,56

  • Oferta z najniższą ceną: 175855,56 / Oferta z najwyższą ceną: 175855,56

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności