Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  11-09-2014 | 09:56
data ostatniej modyfikacji:  11-09-2014 | 09:56
Zawiadomienie o wyborze oferty 11.09.2014, 09:09

Czernica, dnia 10.09.2014r.

GKiI.271.2.14.2014.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica (drugi przetarg)

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

ASDROG s.c.

Zakład Drogowo – Budowlany

Ul. Łąkowa 7b

90-562 Łódź

za cenę brutto: 175 855,56 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Przyznana punktacja

1

ASDROG s.c.

Zakład Drogowo – Budowlany

Ul. Łąkowa 7b

90-562 Łódź

100

 

 

Otrzymują:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności