Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  04-07-2014 | 10:31
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2015 | 14:40
data wytworzenia dokumentu:  04-07-2014
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy 04.07.2014

 
Czernica: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy
Numer ogłoszenia: 144667 - 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9, na dz. nr 160/3 i 161/4, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem 3.2. Zakres robót do wykonania: 1) Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie humusu i korytowania na głębokość 25 cm wraz profilowaniem spadku dwustronnego daszkowego lub jednostronnego o wartości 0,7 %. Załadowanie i wywóz humusu do 5 km. 2) Drenaż a) wykonanie wykopów o głębokości 80cm, szerokości 50cm i długości 146mb (136mb opaski wokół boiska oraz 10mb przyłącza) b) wypełnienie wykopów kruszywem 4-31 na wysokość 20cm c) ułożenie drenażu z rur pcv śr. 110mm w otulinie z geowłókniny d) obsypanie drenażu kruszywem śr.4-31 na wysokość 20cm e) uzupełnienie wykopu pospółką na wysokość 20 cm f) zasypanie pozostałego wykopu g) wykonanie 2 studni rewizyjnych śr 315mm (np systemowych VAVIN) z osadnikiem - w rogu boiska przy przyłączu do istniejącej kanalizacji oraz w najniżej położonym rogu boiska. 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża i ułożenie warstw podbudowy: (powierzchnia 1092m²) a) warstwa piasku lub pospółki o grubości 15 cm b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-32mm i grubości 10 cm c) warstwa górna podbudowy z miału kamiennego o frakcji 0-5mm i grubości 10 cm d) obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej (136mb) 4) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o następujących właściwościach: a) Podbudowa systemowa układana mechanicznie o gr. min 30 mm. Przez podbudowę systemową Zamawiający rozumie warstwę przepuszczającą dla wody wykonaną jako mieszankę żwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej), b) nawierzchnia poliuretanowa systemowa jednowarstwowa układana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu min. 10 mm. Przez nawierzchnię systemową Zamawiający rozumie mieszankę granulatu kauczukowego EPDM o średnicy 1-4 mm lub 1-3,5 mm łączonego żywicą poliuretanową, Zamawiający określa minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej: - wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniejsze niż 77%, - wytrzymałość na rozdzieranie nie mniejsza niż 170 N, - ścieralność wg aparatu Stuttgart nie większa niż 0,09 mm, - wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 0,81 N/mm2, - współczynnik tarcia kinematycznego w stanie suchym nie mniejszy niż 0,7, a w stanie mokrym nie mniejszy niż 0,55, - zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 C nie większe niż 0,02 %, - mrozoodporność - przyrost masy nie większy niż 0,1%, - odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych - przyrost masy nie większy niż 0,1%, 5) Dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych a) Piłka ręczna: bramki o wielkości 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3, anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gł. 80cm - 2 szt., siatki do bramek - 2 szt. b) koszykówka: Obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę z łańcucha - 4 szt. Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt. Mechanizm regulacji wysokości w od 2,65 do 3,10 m - 4 szt. Słupek do koszykówki w systemie jednosłupowym z wysięgiem 160 cm, profil 120x120/3 montowana w tulejach - 4 szt. c) siatkówka: Słupki do siatkówki wielofunkcyjne z mechanizmem naciągowymi regulowaną wysokością - 2 szt. (1 kpl) Materiał: rura aluminiowa Ø 76 anodowana. Dekle zakrywające tuleje do montażu słupków - 2 szt. Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami - 1 szt. 6) Ogrodzenie Ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokości 4m, słupki Ø 60 mm, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ca. 2,5m z ryglem górnym m osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gł ca. 100 cm. Długość ogrodzenia: 136mb (w tym jedna bramo-furtka 3,0m oraz jedna furtka 1,2mb) Wypełnienie ogrodzenia: Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubości 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40x40 mm. Bramo-furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje się bramo-furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości łącznej 3,0 m (1,8m+1,2m). Furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje się furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości 1,2m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 42.12.20.00-8, 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 900 m2 i o wartości min. 300 000 zł brutto (każde z boisk). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą nw. uprawnienia oraz przynależącą do właściwej izby zawodowej a) kierownik budowy - uprawnienia w specjalności drogowej lub/i konstrukcyjno-budowlanej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 900 m2 i o wartości min. 300 000 zł brutto (każde z boisk);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) w wyniku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa - rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrznie, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy, b) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, c) przedłużenia terminu realizacji umowy podstawowej w wyniku udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień; wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego; konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, 21.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 1. Zmiany technologicznie, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia. 21.3. Pozostałe zmiany a) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) b) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy d) tych postanowień, które mają związek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub na wniosek, opłata za SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
Zalaczniki:
siwz-budowa-wielofunkcyjnego-boiska-sportowego.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności