Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  14-08-2014 | 14:16
data ostatniej modyfikacji:  14-08-2014 | 14:16
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14.08.2014, 14:02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 144667-2014 z dnia 2014-07-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9, na dz. nr 160/3 i 161/4, w zakresie umożliwiającym...
Termin składania ofert: 2014-07-23


Czernica: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy
Numer ogłoszenia: 176327 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 144667 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9, na dz. nr 160/3 i 161/4, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem 3.2. Zakres robót do wykonania: 1) Wykonanie robót ziemnych - zdjęcie humusu i korytowania na głębokość 25 cm wraz profilowaniem spadku dwustronnego daszkowego lub jednostronnego o wartości 0,7 %. Załadowanie i wywóz humusu do 5 km. 2) Drenaż a) wykonanie wykopów o głębokości 80cm, szerokości 50cm i długości 146mb (136mb opaski wokół boiska oraz 10mb przyłącza) b) wypełnienie wykopów kruszywem 4-31 na wysokość 20cm c) ułożenie drenażu z rur pcv śr. 110mm w otulinie z geowłókniny d) obsypanie drenażu kruszywem śr.4-31 na wysokość 20cm e) uzupełnienie wykopu pospółką na wysokość 20 cm f) zasypanie pozostałego wykopu g) wykonanie 2 studni rewizyjnych śr 315mm (np systemowych VAVIN) z osadnikiem - w rogu boiska przy przyłączu do istniejącej kanalizacji oraz w najniżej położonym rogu boiska. 3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża i ułożenie warstw podbudowy: (powierzchnia 1092m²) a) warstwa piasku lub pospółki o grubości 15 cm b) warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-32mm i grubości 10 cm c) warstwa górna podbudowy z miału kamiennego o frakcji 0-5mm i grubości 10 cm d) obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej (136mb) 4) Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o następujących właściwościach: a) Podbudowa systemowa układana mechanicznie o gr. min 30 mm. Przez podbudowę systemową Zamawiający rozumie warstwę przepuszczającą dla wody wykonaną jako mieszankę żwiru suszonego (2-5 mm), granulatu gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (żywicy poliuretanowej), b) nawierzchnia poliuretanowa systemowa jednowarstwowa układana mechanicznie o gr. po zagęszczeniu min. 10 mm. Przez nawierzchnię systemową Zamawiający rozumie mieszankę granulatu kauczukowego EPDM o średnicy 1-4 mm lub 1-3,5 mm łączonego żywicą poliuretanową, Zamawiający określa minimalne wymagania dot. nawierzchni poliuretanowej: - wydłużenie względne przy zerwaniu nie mniejsze niż 77%, - wytrzymałość na rozdzieranie nie mniejsza niż 170 N, - ścieralność wg aparatu Stuttgart nie większa niż 0,09 mm, - wytrzymałość na rozciąganie nie mniejsza niż 0,81 N/mm2, - współczynnik tarcia kinematycznego w stanie suchym nie mniejszy niż 0,7, a w stanie mokrym nie mniejszy niż 0,55, - zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 C nie większe niż 0,02 %, - mrozoodporność - przyrost masy nie większy niż 0,1%, - odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych - przyrost masy nie większy niż 0,1%, 5) Dostarczenie i zamontowanie urządzeń sportowych a) Piłka ręczna: bramki o wielkości 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3, anodowane i malowane proszkowo na kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o wymiarach 40x40 cm gł. 80cm - 2 szt., siatki do bramek - 2 szt. b) koszykówka: Obręcz do koszykówki i wyposażona w siatkę z łańcucha - 4 szt. Tablica do koszykówki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa - 4 szt. Mechanizm regulacji wysokości w od 2,65 do 3,10 m - 4 szt. Słupek do koszykówki w systemie jednosłupowym z wysięgiem 160 cm, profil 120x120/3 montowana w tulejach - 4 szt. c) siatkówka: Słupki do siatkówki wielofunkcyjne z mechanizmem naciągowymi regulowaną wysokością - 2 szt. (1 kpl) Materiał: rura aluminiowa Ø 76 anodowana. Dekle zakrywające tuleje do montażu słupków - 2 szt. Siatka do siatkówki z linką stalową i antenkami - 1 szt. 6) Ogrodzenie Ogrodzenie przeznaczone dla boisk sportowych o wysokości 4m, słupki Ø 60 mm, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na ral 6005 w rozstawie ca. 2,5m z ryglem górnym m osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm i gł ca. 100 cm. Długość ogrodzenia: 136mb (w tym jedna bramo-furtka 3,0m oraz jedna furtka 1,2mb) Wypełnienie ogrodzenia: Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego grubości 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40x40 mm. Bramo-furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje się bramo-furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości łącznej 3,0 m (1,8m+1,2m). Furtkę należy wykonać jako rozwiązanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje się furtkę o wysokości 2,50 m oraz o szerokości 1,2m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 42.12.20.00-8, 45.11.27.10-5, 45.21.22.21-1, 45.34.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDMEL KORTY BOISKA SPORTOWE TOMASZ MOLUS, UL. MŁYNARSKA 30, 55-100 TRZEBNICA, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227642,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 359160,00

  • Oferta z najniższą ceną: 359160,00 / Oferta z najwyższą ceną: 438004,23

  • Waluta: PLN. 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności