Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  01-08-2014 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2014 | 09:12
Zawiadomienie o wyborze oferty 01.08.2014, 09:09

Czernica, dnia 01.08.2014r.

GKiI.271.2.11.2014.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE

Tomasz Molus

Ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

za cenę 359 160,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Przyznana punktacja

Cena ofertowa w zł brutto

1

BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE

Tomasz Molus

Ul. Młynarska 30

55-100 Trzebnica

100

359 160,00

2

PB COMPLEX-BUD

Leon Szuturma

Ul. Wiśniowa 2

55-230 Jelcz-Laskowice

Oferta odrzucona

438 004,23

 

 

Otrzymują:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności