Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  03-07-2014 | 12:20
data ostatniej modyfikacji:  12-02-2015 | 14:40
data wytworzenia dokumentu:  03-07-2014
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Modernizacja ulicy Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich 03.07.2014

Czernica: Modernizacja ulicy Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich
Numer ogłoszenia: 143585 - 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica , ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ulicy Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na modernizacji ulicy Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.2. Podstawowy zakres robót obejmuje: a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wraz z wykonaniem geodezyjnych pomiarów powykonawczych. b) Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. c) Wykonanie przy krawędzi wpustów ulicznych (studzienek ściekowych) z osadnikiem z rur betonowych o średnicy 500mm. d) Ułożenie przykanalików z rur PVC. e) Obrukowanie wylotu przykanalików kostką kamienną. f) Oczyszczenie przepustów. g) Wykonanie dla przepustów ścianek czołowych. h) Regulacja pionowa: Skrzynek zaworów wodociągowych wraz z wymianą starych skrzynek na nowe oraz studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. i) Mechaniczne przy pomocy równiarki przemieszanie istniejącej podbudowy z kruszywa kamiennego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. j) Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej kruszywem kamiennym o uziarnieniu 0-31,5mm. k) Skropienie emulsją asfaltową w ilości 1,0kg/m2 wykonanej podbudowy z kruszywa kamiennego. l) Ułożenie ścieku korytkowego z prefabrykowanych elementów betonowych. m) Demontaż starych i ustawienie nowych krawężników. n) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11. o) Ułożenie na poboczach warstwy kruszywa kamiennego. p) Rozplantowanie na poboczu drogi gruntu z ziemi urodzajnej uprzednio nawiezionej. r) Renowacja rowu przydrożnego wraz z oczyszczeniem przepustów. s) Porządkowanie i profilowanie terenu przyległego do drogi na całej szerokości pasa drogowego. 3.3. Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, o których mowa w punkcie 3.1., w szczególności roboty geodezyjne (przy robotach i powykonawcze), wykonanie projektu i wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu, oraz prace porządkowe w pasie drogowym. 3.4. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi obowiązek Wykonawcy zagospodarowania i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów pozostałych po robotach nie wykorzystanych przez Zamawiającego. 3.5. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. dokumentacji projektowej wykonanej przez mgr inż. Marka Jakóba i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą wyłącznie, jako materiał pomocniczy dla Wykonawcy w celu sporządzenia kosztorysu ofertowego i wyliczenia ceny ofertowej. Dokumenty, o których mowa powyżej stanowią załączniki do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu (budowa lub przebudowa lub remont lub modernizacja) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 200 m (każda z robót). Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależącą do właściwej izby zawodowej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200 000 PLN. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Zamawiający określa jako najważniejsze roboty (których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie oraz których dotyczy obowiązek złożenia poświadczeń) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu (budowa lub przebudowa lub remont lub modernizacja) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 200 m (każda z robót);
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego załącznik do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności do wykonywania których pełnomocnik jest powołany. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, 2) Zmiany technologicznie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czernica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu, osobiście lub na wniosek, opłata za SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 
Zalaczniki:
siwz-modernizacja-ul.-poprzecznej-i-bocznej-w-nadolicach-wielkich.doc
przedmiar-formularz-cenowy-ul-poprzeczna-boczna.pdf
opis-techniczny-ul.-poprzeczna-boczna.pdf
plan-orientacyjny-nadolice-wielkie.doc
plan-sytuacyjnyul.-poprzeczna-boczna-nadolice-wielkie-2014.pdf
profil-ul.-poprzeczna-boczna-nadolice-wielkie.pdf
przekroj-ul-poprzeczna-boczna.pdf
sst-beton-asfaltowy-ac11s-kr1-2.pdf
sst-kanalizacja-deszczowa.pdf
sst-krawezniki.pdf
sst-podbudowa-z-kruszywa-kamiennego.pdf
sst-scieki-prefabrykowane.pdf
sst-wymagania-ogolne.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności