Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  23-07-2014 | 14:31
data ostatniej modyfikacji:  23-07-2014 | 14:31
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.07.2014, 14:02

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 125791-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czernica
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie instalacji grzewczej i budowie instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy, zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną...
Termin składania ofert: 2014-06-26


Czernica: Przebudowa instalacji grzewczej i budowa instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy
Numer ogłoszenia: 160129 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 125791 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji grzewczej i budowa instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie instalacji grzewczej i budowie instalacji gazowej w ramach termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czernicy, zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego. Zakres robót do wykonania: - wg załączonej dokumentacji projektowej, przedmiaru..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Budowlano-Instalacyjna MONTOPLAST, ul. H. Szafran 3, 60-693 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150176,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 149992,51

  • Oferta z najniższą ceną: 149992,51 / Oferta z najwyższą ceną: 178287,96

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności