Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  26-06-2014 | 10:52
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2014 | 10:52
Zawiadomienie o wyborze oferty 26.06.2014, 10:10

Czernica, dnia 26.06.2014r.

GKiI.271.2.8.2014.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Przebudowa instalacji grzewczej i budowa instalacji gazowej w ramach termomodernizacji  Przedszkola Publicznego w Czernicy

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez wykonawcę:

Firma Budowlano – Instalacyjna MONTOPLAST

Ul. H. Szafran 3

60-693 Poznań

za cenę brutto: 149 992,51 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 51/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Firma Budowlano – Instalacyjna MONTOPLAST

Ul. H. Szafran 3

60-693 Poznań

100

2

„AUTO-SAM” Witold Warulik

Ul. B. Chrobrego 46

55-330 Brzezina

84,13

 

 

Otrzymują:

1)       tablica informacyjna Urzędu Gminy Czernica

2)       www.bip.czernica.pl

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności