Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  16-04-2014 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2014 | 11:12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 16.04.2014, 11:11


Czernica: Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach.
Numer ogłoszenia: 83743 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58615 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3/28, 55-003 Czernica, woj. dolnośląskie, tel. 71 3180177 w. 26, faks 71 3180124.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach - w zakresie stanu surowego części dobudowywanej - zgodnie dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz decyzją o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę Powiatu Wrocławskiego nr 49/2005 z dn. 12.01.2005 r. 3.2. Zakres robót do wykonania: a) wg załączonego przedmiaru robót ogólnobudowlanych - pozycje: 4-6, 7-10,14-19,24-28,29, 55-56, 58 b) wg załączonego przedmiaru robót instalacyjnych - pozycje 1-2, 11-13 Uwaga: dla poz. 24 rob. bud. obowiązuje przedmiar 153,96 m2 z powodu nie wykonywania na obecnym etapie murów podokiennych. Oferent winien wycenić roboty zabezpieczające wykonaną wg poz. 14-19 posadzkę przed opadami atmosferycznymi, uwzględniając możliwość odprowadzenia wód opadowych otworami: drzwiowym i powstałymi w wyniku nie wykonania murów podokiennych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.26.20.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło, ul. Kamieńskiego 120/1, 51-124 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 362071,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 81954,47

  • Oferta z najniższą ceną: 81954,47 / Oferta z najwyższą ceną: 327325,31

  • Waluta: PLN.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności