Zamówienia publiczne 2014

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  07-04-2014 | 08:15
data ostatniej modyfikacji:  07-04-2014 | 08:15
Zawiadomienie o wyborze oferty 07.04.2014, 08:08

Czernica, dnia 07.04.2014r.

GKiI.271.2.6.2014.KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy:  

 

a) Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez wykonawcę:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło

Ul. Kamieńskiego 120/1

51-124 Wrocław

za cenę 81 954,47 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 47/100)

Uzasadnienie wyboru: Oferta wykonawcy przedstawia najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

b) Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy

Przyznana punktacja

1

Firma „BISEK” Bis Paweł

Gęsiniec, ul. Gajowa 14/1

57-100 Strzelin

25,04

2

„LITWINIAK” Usługi Drogowe i Budowlane

Ewa, Krzysztof i Rafał Litwiniak

Ul. Akacjowa 40A

56-500 Syców-Wioska

63,61

3

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło

Ul. Kamieńskiego 120/1

51-124 Wrocław

100

4

FALTER-KRÓL Sp. z o.o.

Ul. Hubska 20

50-502 Wrocław

74,83

5

PPUH MARKO

Marek Bernacki

Gajków, Ul. Poprzeczna 6

55-002 Kamieniec Wrocławski

84,54

 

  

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności