INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  13-03-2014 | 08:56
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2014 | 12:42
data wytworzenia dokumentu:  13-03-2014
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

           Zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Czernica dnia 20 marca  2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
 
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
   1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 r.,
   2/ zmiany   wpf Gminy Czernica na lata 2014-2023,
   3/ uchylenia Uchwały nr XXIII/139/2009 z dnia 17.02.2009 w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i 
       dalszego postępowania z tymi zwierzętami na terenie…,
   4/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015,
   5/ zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława,
   6/ określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku  celowego na
       ekonomiczne usamodzielnienie,
   7/ sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Czernica,
   8/ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy…,
   9/ Statutu Gminy Czernica,
   10/ przyjęcia Strategii z elementami planowania rozwoju lokalnego Gminy Czernica   na lata 2014-
         2025,
   11/ uchylenia  Uchwały nr XXXI/278/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 28.11.2013 r. w sprawie ustalenia
         nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie,
   12/ ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie,
   13/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na  
         prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników…,
   14/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt…,
   15/ przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gajków,
   16/ Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy,
   17/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Rady.

                             Przewodniczący
                           Rady Gminy Czernica
 
                          Jarosław Jagielski

 Podstawa prawna zwolnienia z zakładu pracy:
 Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645)
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności