INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  15-01-2014 | 12:06
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2014 | 12:07
data wytworzenia dokumentu:  15-01-2014
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

  Na wniosek Wójta Gminy Czernica zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Czernica dnia 17 stycznia  2014 r. o godz. 15.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok. 19
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1/ wyrażenia woli realizacji zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Czernica,
2/ upoważnienia Kierownika GOPS w Czernicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
3/ określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4/ określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed  bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
5/ zmiany uchwały nr XV/157/2012 RG Czernica z dnia 12.04.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”,

5. Zamknięcie obrad Rady.
                                                            Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Czernica
 
                                                          Jarosław Jagielski
 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności