INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  15-01-2014 | 11:59
data ostatniej modyfikacji:  15-01-2014 | 11:59
data wytworzenia dokumentu:  15-01-2014
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 17 stycznia  2014 o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19
Porządek spotkania.
 
    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 
1/ wyrażenia woli realizacji zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Czernica” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Czernica,
2/ upoważnienia Kierownika GOPS w Czernicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
3/ określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
4/ określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
5/ zmiany uchwały nr XV/157/2012 RG Czernica z dnia 12.04.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica”.
 
    Sprawy różne. 
 
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Czernica
 
                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności