INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  22-11-2013 | 11:08
data ostatniej modyfikacji:  22-11-2013 | 11:08
autor dokumentu: K.Pindera

Zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Czernica dnia 28 listopada  2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19

 

 Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

   1/  zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.,

   2/  określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości…,

   3/ określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych…,

   4/ obniżenia w roku 2014 średnie ceny skupu żyta (…) jako podstawa obliczania podatku rolnego,

   5/ podatku leśnego na rok 2014,

   6/ zarządzenia w roku 2014 poboru podatku(…) w drodze inkasa…,

   7/ uchwalenia MPZP w rejonie ulicy Stawowej w Dobrzykowicach,

   8/ zmiany uchwały nr  XIII/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia    

       zmiany   mpzp w obrębie Nadolice Wielkie (część północna),

   9/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie,

   10/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski,

   11/ wyrażenia woli realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w  

         Kamieńcu Wr na węzeł przerzutowy ścieków do kanalizacji miejskiej Wrocławia…

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad Rady. 

 

 

                             Przewodniczący

                           Rady Gminy Czernica

 

                          Jarosław Jagielski

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności