INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  14-11-2013 | 08:03
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2013 | 08:13
data wytworzenia dokumentu:  14-11-2013
autor dokumentu: Marcin Gałandziej


 

 

 

              Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 21 listopada  2013 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy, pok.19
 

 

Porządek spotkania.
 

 

1.     Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 

 

1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok, ( projekt uchwały zostanie przesłany meilem)
 

 

2/ określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości…,
 

 

3/ określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych…,
 

 

4/ obniżenia w roku 2014 średnie ceny skupu żyta (…) jako podstawa obliczania podatku rolnego,
 

 

5/ podatku leśnego na rok 2014,
 

 

6/ zarządzenia w roku 2014 poboru podatku(…) w drodze inkasa…,
 

 

7/ Statutu Gminy Czernica,
 

 

8/ uchwalenia MPZP w rejonie ulicy Stawowej w Dobrzykowicach,
 

 

9/ zmiany uchwały nr XIII/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Nadolice Wielkie (część północna),
 

 

10/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie,
 

 

11/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski.
 

 

2.     Zaopiniowanie stawek taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków w roku 2014.
 

 

3.     Podjęcie decyzji w sprawie budowy świetlicy w Nadolicach Małych.
 

 

4.     Stanowisko Rady w sprawie przystąpienia Gminy Czernica do Krajowego Funduszu Poręczeniowego.
 

 

5.     Wyrażenie opinii w sprawie budowy ul. Skośnej w Kamieńcu Wr.
 

 

6.     Sprawy różne. 
 

 

 
 

 

                                                                                        Przewodniczący
 

 

                                                                                   Rady Gminy Czernica
 

 

 
 

 

                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski
 

 

 
 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności