ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 60 20.08.2013
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 59 20.08.2013
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 58 20.08.2013
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 57 20.08.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyrzeczonych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 56 20.08.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 7 2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 55 25.07.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 54 25.07.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych w obrębie Dobrzykowice, położonych w granicach działek nr 312/4 i 354/65 o pow. ogółem 4,5021 h oraz działki nr 312/8 o pow. 2,5855 ha obręb Dobrzykowice , gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 53 24.07.2013
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w roku szkolnym 2013/2014   więcej »»»
Zarządzenie nr 52 24.07.2013
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia ogłoszenia z dniem 20 czerwca 2013 r. Zarządzeniem Wójt Gminy Czernica nr 0050.41.2013   więcej »»»
Zarządzenie nr 51 21.08.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 50 17.07.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 49 17.07.2013
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w granicach działki nr 165, AM-1 obręb Nadolice Małe, gmina Czernica powiat wrocławski o powierzchni 0,1200 ha   więcej »»»
Zarządzenie nr 48 11.07.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pobocza ul. Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 47 11.07.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w postępowaniu o o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa mieszanki granitowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 46 11.07.2013
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 45 01.07.2013
w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 44 24.07.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 43 25.06.2013
w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pobocza ul. Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 42 25.06.2013
w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont pokrycia dachu Przedszkola Publicznego w Czernicy wraz z ociepleniem   więcej »»»
Zarządzenie nr 41 20.06.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Czernica w 2013 r.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności