ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 101 17.12.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 18.12.2013
w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego instrukcji gospodarki majątkiem trwałym oraz protokołu przyjęcia środków trwałych   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 17.12.2013
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 29.11.2013
umorzenia opłaty związanej z eksploatacją lokalu socjalnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 28.11.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót przeprowadzonych przy zadaniu"Budowa ulicy Leśnej...   więcej »»»
Zarządzenie nr 96 27.11.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa układu tłocznego przepompowni ścieków bytowych i gospodarczych przy ulicy Studziennej we wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Zarządzenie nr 95 19.11.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "budowa oświetlenia drogowego ulicy Sosnowej i ulicy Malinowej w Chrząstawie Małej"   więcej »»»
Zarządzenie nr 94 19.11.2013
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 93 15.11.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Remont przyziemienia budynku mieszczącego Klub Kużnia w Kamieńcu wrocławskim wraz z odwodnieniem   więcej »»»
Zarządzenie nr 92 19.11.2013
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.8.2013 Wójt gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów wypłat wynagrodzeń w 2013 r. w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 91 27.11.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych gminie Czernica uruchomienia rezerwy celowej budżetu oraz przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 13.11.2013
w sprawie powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w konkursie, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej ofert w Konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 13.11.2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 13.11.2013
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 13.11.2013
w sprawie zmiany kwot celowych przeznaczonych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 06.11.2013
w sprawie Regulaminu audytu wewnętrznego   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 06.11.2013
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.27.2012 Wójta Gminy Czernica z dnia 19 kwietnia 2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 29.10.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych.   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 21.10.2013
w sprawie powołania komicja do przeprowadzania odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja dróg na terenie Gminy czernica".   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 18.10.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności