Wzory wniosków do pobrania

autor dokumentu: Stefan Debski


 

DROGI

- Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
  Wzór wniosku DOC


- Wniosek o zezwolenie na ustawienie reklamy na gruntach gminnych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o uzgodnienie i ustalenie warunków technicznych na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOCEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOPOSPODARCZEJ
 

- CEIDG - 1  - Wniosek o -wpis do ewidencji, -zgłaszania zmian, -wpisu informacji o zawieszeniu lub wznowieniu dział. gosp., - wykreślenia z ewidencji
Wzór wniosku PDF 
Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007

- Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wzór wniosku PDF

- Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI / URZĄD STANU CYWILNEGO
 
 

- Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o odpis z aktów stanu cywilnego
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru pesel
Wzór wniosku PDF  
 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
Wzór wniosku PDF
 

- Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z  dowodem osobistym
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców czesc A/B
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wzór wniosku PDF

- Zgłoszenie pobytu stałego

Wzór zgłoszenia PDF

- Złoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Wzór zgłoszenia PDF

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wzór zgłoszenia PDF

- Zgłozenie pobytu czasowego
Wzór zgłoszenia PDF

- Wzór wniosku o zmiane imienia lub nazwiska
Wzór wniosku PDF       Wzór wniosku DOC

 

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku meldunku pod wskaznym adresem

 Wzór wniosku PDF

 

            -  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy
           
Wzór wniosku w PDF

 

          - Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
         
Wzór wniosku w PDF

 

GEODEZJA

 

- Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
Wzór wniosku PDF


- Wniosek wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości
Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC


  - Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencja gruntów i budynków
Wzór zgłoszenia PDF

 

SIECI I PRZYŁĄCZA (WODA I KANALIZACJA)
 

 

- Wniosek o uzgodnienie trasy sieci/przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
Wzór wniosku PDF   Wzór wniosku DOC

 

LEŚNIK


- Zgłoszenie usunięcia drzewa, krzewu
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wydanie kopii protokołu
Wzór wniosku PDF

- Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu
Wzór zaświadczenia PDF


- Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wzór wniosku PDF
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA


- Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC


 

- Wzór wniosku o zarejestrowanie psa

Wzór wniosku PDF


- Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC
 

-Wniosek o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsęwzięcia
Wzórd PDF      Wzór DOC

 

OŚWIATA


- Wniosek o organizację dowozu dziecka niepełnosprawnego transportem organizowanym przez Gminę
Wzór wniosku PDF                  Wzór wniosku DOC

 

- Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego przez rodzica
Wzór wniosku PDF                 Wzór wniosku DOC

 

PODATKI
 

- Wzór deklaracji na podatek leśny (obowiązuje od 2017 r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (obowiązuje od 2017 r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór deklaracji na podatek rolny
(obowiązuje od 2017 r.)
Wzór wniosku PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku leśnego (obowiązuje od 2017 r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (obowiązuje od 2017 r.)
Wzór informacji PDF

- Wzór informacji w sprawie podatku rolnego (obowiązuje od 2017 r.)
Wzór informacji PDF   
 

 

- Wzór wniosku o zmianę adresu (zamieszkania,zameldowania,korespondencyjnego)
Wzór wniosku PDF

 

- Wzór wniosku do wydania zaświadczenia o wielkości zgłoszonego do opodatkowania gospodrarstwa rolnego
Wzór wniosku PDF
 

- Wzór wniosku o nie zaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF    Wzór wniosku DOC

 

- Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatku
Wzór wniosku PDF     Wzór wniosku DOC

 

-Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
Wzór wniosku w DOC    Wzór wniosku w PDF

 

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
 

- Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w formie decycji
Wzór wniosku PDF    Wzór DOC

 - Wniosek o ustalenie warunków zabudowy w formie decyzji
Wzór wniosku PDF  Wzór DOC

- Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
Wzór PDF   Wzór DOC

 

- Wniosek o wypis i wyrys ze studium i MPZP
Wzór PDF   Wzór DOC

 

- Wniosek o zaświadczenie ze studium ze studioum i MPZP
Wzór PDF   Wzór DOC

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

             - Powiadomienie o terminie wykonania przyłącza            
             Wzrór PDF

             - Wniosek o odbiór przyłącza
              Wzór PDF

             - Wniosek o zapewnienie dostawy wody / odbiór ścieków

             Wzór PDF

             - Wniosek o uzgodnienie projektu
            
Wzór PDF

             - Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci
            
Wzór PDF

 

INNE

 - Druk oferty realizacji zadania publicznego
Wzór PDF   Wzór DOC

- Druk wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wzór PDF   Wzór DOC

- Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Wzór PDF   Wzór DOC


- Wniosek o wynajęcie/udostępnienie  świetlicy wiejskiej
Wzór DOC  

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wzór PDF  Wzór DOC

- Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Wzór DOC

- Wniosek o wydanie nalepki wskazującej rodzaj paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów
Wzór PDF
 

W wypadku problemów z działaniem linków do wniosków, proszę o kontakt z redakcją BIP-u

email: bip@czernica.pl lub telefonicznie 502 735 374

IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności