Zapytania ofertowe 2013

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  26-04-2013 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  26-04-2013 | 14:17
data wytworzenia dokumentu:  26-04-2013
autor dokumentu: Kasia Michalak
  Wyniki postępowania
Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Gminy Czernica, w ramach programu NFOŚiGW część II - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 26.04.2013

Czernica, dnia 26.04.2013r.

GKiI.271.1.51.2013.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, NIP 912-11-01-093

2. Przedmiot zamówienia: Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z Gminy Czernica, w ramach  programu NFOŚiGW część II - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Zamówienie obejmuje:

Zadanie nr 1: demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Czernica – w ilości ok. 2595 kg tj. ok. 173 m2 (w załączniku nr 1 oznaczone jako „na dachu”)

Zadanie nr 2: odbiór, transport i utylizacja odbiór wyrobów zawierających azbest ze wskazanych miejsc - w ilości ok. 6880 kg (w załączniku nr 1 oznaczone jako „zalegające”)

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelką dokumentację w tym fotograficzną (zdjęcia w kolorze) obiektów sprzed rozpoczęcia usuwania z nich odpadów zawierających azbest oraz po ich usunięciu, protokół zdawczo-odbiorczy z każdej nieruchomości (z zapisem wagi odebranego odpadu) oraz kartą przekazania odpadu do utylizacji.

Uwaga: Podane ilości są szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

Zamawiający zaleca zapoznanie się Wykonawców z obiektami objętymi przedmiotem zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.08.2013 r.

Szczegółowy harmonogram demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z dachów budynków na terenie gminy Czernica Wykonawca ustali z właścicielami nieruchomości indywidualnie, a następnie przedłoży do Urzędu Gminy.

4. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Warunki udziału

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć:

- kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnego zezwolenia odpowiedniego organu na wytwarzanie, zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.);

- kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zawartych umów z zakładami prowadzącymi działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;

6. Sposób obliczenia ceny

6.1. Wykonawca określi cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.  

wykonawca określi:

a) cenę jednostkową brutto za zadanie nr 1

b) cenę jednostkową brutto za zadanie nr 2

6.2. Ceny podane w ofercie należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie.

7. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) na ofertę składają się: Formularz ofertowy (załącznik nr 2) oraz wymagane dokumenty.

b) miejsce i termin składania ofert: pisemnie na adres: Urząd Gminy w Czernicy ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica w terminie do dnia 09.05.2013r. do godziny 11:00,

c) otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego

8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 % Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin: C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C - cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy      

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

10. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

-         Pani Anna Jacaszek, tel. 71 381 39 33 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

-         Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Wyjaśnienia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Wykaz nieruchomości objętych zadaniem usuwania wyrobów zawierających azbest

2)       Formularz ofertowy

3)       Projekt umowy

 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-usuwanie-azbestu-gmina-czernica.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności