Zapytania ofertowe 2013

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  12-03-2013 | 12:26
data ostatniej modyfikacji:  18-03-2013 | 08:24
data wytworzenia dokumentu:  12-03-2013
autor dokumentu: Kasia Michalak
  Wyniki postępowania
Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej budowy Zespołu Szkolnego w Dobrzykowicach 12.03.2013

Czernica, dnia 12.03.2013r.

GKiI.271.1.32.2013.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ BUDOWY ZESPOŁU SZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH PRZY UL.KOLEJOWEJ”

 

Zakres przedsięwzięcia: Budowa szkoły podstawowej, 18 – to oddziałowej wraz z przedszkolem 5-ro oddziałowym i przyszkolnymi terenami sportowymi oraz drogą dojazdową. Należy założyć wzajemną separację przedszkolaków, dzieci młodszych i starszych przy zachowaniu powiązań funkcjonalnych poszczególnych części zespołu

 

Teren planowanego przedsięwzięcia: gmina Czernica, obręb Dobrzykowice, działki nr 254/2, 255 i 256/2 (tereny szkolne) oraz działki 254/1 i 256/3 (droga), przy ul. Kolejowej

 

Zakres opracowania

a) Koncepcja projektu zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000

b) Koncepcja rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych (główne elementy) złożona z zasadniczych rzutów, przekrojów, elewacji w skali 1 : 100

c) Wizualizacja przedsięwzięcia

d) Założenia do projektów instalacji wewnętrznych (instalacje sanitarne, grzewcze, elektryczne, teletechniczne, wentylacji mechanicznej, ew. klimatyzacji) w formie pisemnej, popartej niezbędnymi obliczeniami

e) Założenia do projektów przyłączy i instalacji zewnętrznych, w tym wielkości zapotrzebowania na wodę i energie elektryczną oraz cieplną, ilości ścieków sanitarnych i opadowych, poprzedzone uzyskaniem technicznych warunków przyłączenia od zarządców poszczególnych sieci

f) Oszacowanie wskaźnikowe kosztów całości przedsięwzięcia

g) Wskazanie zasadniczych elementów oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie w zakresie:

- ochrony środowiska

- ochrony krajobrazu

- rozwiązań komunikacyjnych, także w zakresie komunikacji masowej

h) Program funkcjonalny i możliwość  jego wariantowania w formie syntetycznej z perspektywą na 10 lat oparty na danych demograficznych i strategii w dziedzinie edukacji, dostarczonych przez Zamawiającego

i) Orientacyjny harmonogram realizacji przedsięwzięcia

 

2. Istotne postanowienia umowy:

2.1. Obowiązki Wykonawcy:

a) opracowanie dokumentacji w 4 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo na elektronicznym nośniku danych – do odczytania przy użyciu powszechnie dostępnych programów (format doc., .pdf, .jpg, .tif lub podobne)

b) współpraca z Zamawiającym w  zakresie technicznym przy wystąpieniach do zarządców sieci w sprawach zapewnienia dostawy mediów

c) konsultowanie z Zamawiającym na roboczo na każdym etapie wynikającym ze stopnia uszczegółowienia powstającego opracowania

d) prezentacja opracowania na forum stosownej komisji Rady Gminy oraz na posiedzeniu plenarnym Rady

2.2. Obowiązki Zamawiającego

a) wykonanie i przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych

b) wystąpienia do zarządców sieci w sprawach dostawy mediów w oparciu o dane dostarczone przez Wykonawcę

c) przekazanie Wykonawcy w chwili podpisania umowy danych demograficznych i programowych w zakresie przyjętych dla obiektu strategicznych rozwiązań edukacyjnych

d) konsultowanie na roboczo z Wykonawcą opracowywanej dokumentacji

2.3. Termin wykonania opracowania: 3 m-ce od daty podpisania umowy i przekazania kompletu materiałów wyjściowych

 

3. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8).

4. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną

b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

            Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 – zagadnienia techniczne

            Pani Maria Kozakiewicz, tel. 71 381 39 29 – zagadnienia programowo – edukacyjne

            Pani Katarzyna Michalak, tel. 71 381 39 26 – informacje dotyczące postępowania

5. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.

2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3) Cena ryczałtowa brutto zawierać powinna podatek VAT w odpowiedniej wysokości. Stawę VAT określa Wykonawca zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm).

6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) Oferta powinna składać się z:

- Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności

- Wykaz usług (co najmniej 2) wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wykazanych usług (np. referencje).

b) Ofertę należy złożyć: droga elektroniczną (e-mail: k.michalak@czernica.pl), w terminie do dnia 22.03.2013r. do godziny 10:00.

7. Kryteria wyboru ofert:

Spośród nadesłanych ofert komisyjnie zostaną wybrane 3, których autorzy zostaną zaproszeni do indywidualnych rozmów i negocjacji, w wyniku których wyłoniony zostanie Wykonawca.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

 

 

UZUPEŁNIENIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

MAPA Z TERENEM PLANOWANEJ INWESTYCJI

serwis.wrosip.pl/imap/

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - MAPA

serwis.wrosip.pl/imap/

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TEKST UCHWAŁY

serwis.wrosip.pl/zoom/Czernica/uchwaly/87.pdf

 

Dodatkowe informacje:

1) Na terenie planowanej inwestycji brak istniejących obiektów, poza ciekiem wodnym - rowem do ewentualnego zarurowania.

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-opracowanie-koncepcji.doc
mapa-terenu-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności