Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  10-10-2013 | 08:34
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 08:34
data wytworzenia dokumentu:  09-10-2013
   
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe 10.10.2013

Czernica, dnia  09.10.2013r.

GKiI.6840.1.45.1.2013.SR

 

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

 

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie wsi Nadolice Małe

Dla  nieruchomości  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/0003220/5

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

1) działka nr 165 o pow.  1200 m2

-  cena wywoławcza – 53 600,00 zł netto,  wadium – 5 400,00 zł  

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Nadolice Małe znajduje się w kompleksie oznaczonym symbolem :

P/1 – tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów. Działka jest położona w południowej części wsi przy ul. Kolejowej i bezpośrednio przy linii kolejowej (obecnie nie użytkowanej za wyjątkiem połączeń towarowych). Odległość od centrum wsi i drogi powiatowej z Wrocławia do Jelcza-Laskowic wynosi około 600 m. Dojazd do działki prowadzi drogą asfaltową, miejscami o zniszczonej nawierzchni. W otoczeniu przeważają tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów, natomiast po drugiej stronie linii kolejowej tereny użytków rolnych.

Sieci uzbrojenia technicznego (prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) doprowadzone są do zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich działkach.

 

Przetarg odbędzie się dnia 14 listopada 2013r.  o godz. 12:30  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej:

-dowodu wpłaty wadium

-dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 95850007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 listopada 2013r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe w całości pokrywa nabywca.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent.   

 

Do ceny neto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

koszty  wyceny i dokumentacji geodezyjnej w  wysokości: 900,00 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11) Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności