Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  10-10-2013 | 08:31
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2013 | 08:31
data wytworzenia dokumentu:  09-10-2013
   
Rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice 10.10.2013

                                                                                             

                Czernica,  dnia  09.10.2013r.

GKiI.6840.1.43.2013.SR

      

                                                               Wójt Gminy Czernica

                                                   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugie rokowania po trzecim przetargu ustnym  nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem rokowań jest :

- działka nr 311/13 o pow. 1583 m2  - cena wywoławcza wynosiła –  123 037 zł  netto 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w północnej części wsi przy zbiegu ulicy Szafirowej i ulicy Stawowej, asfaltowej drogi do wsi Kiełczówek. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości nie posiadają sieci infrastruktury technicznej( prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) poprowadzone są wzdłuż ulicy Stawowej i najbliższej zabudowy około 60-200 m w linii drogi od wycenianej działki.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na poddaszu i parterze budynku nie mogącego przekraczać 3 kondygnacji z zakazem podpiwniczenia obiektów.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 listopada 2013r.  o godz. 11:00  w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości – 12  400,00    ( słownie: dwanaście tysięcy czterysta  złotych  )   należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice

31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania działka nr 311/13 ”

Termin wniesienia zaliczki  upływa  8 listopada 2013 r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 311/13, obręb Dobrzykowice ” w  terminie do dnia 8 listopada 2013r. do godz. 14:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 750,00 zł

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach: 28.02.2012 ,29.03.2012r, 07.05.2012, 12.06.2012, 07.08.2012, 11.09.2012r, 16.10.2012, 19.11.2012, 07.01.2013 18.04.2013 oraz rokowania w dniu 25.06.2013,  które zakończyły się wynikiem negatywnym .

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 71 381 39 26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności