Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  08-10-2013 | 13:59
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2013 | 13:59
data wytworzenia dokumentu:  08-10-2013
   
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 95 08.10.2013

                                                                                                                             Czernica, dnia  08 października  2013r.

GKiI.6840.1.41.1.2013.SR

 

 

                                                               WÓJT GMINY CZERNICA

                                                               55-003 Czernica ul. Kolejowa 3

 

ogłasza drugi  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1,

o pow. użytkowej 27,70 m2 położonego w budynku wielorodzinnym w Chrząstawie Wielkiej przy ulicy Wrocławskiej 95

 

Dla w/w lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 39345

 

Przedmiotem sprzedaży jest

 

1. samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 27,70 m2 ( jeden pokój, kuchnia)

    położony na parterze budynku w cenie 4 093,00 zł

 

2. udział w nieruchomości wspólnej obejmuje:

a) współwłasność części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali mieszkalnych w udziale - 18,70%

b) współwłasność działki gruntu pod budynkiem w udziale 18,70%  za kwotę 11 831 zł

 

Instalacje w lokalu: elektryczna do wymiany, woda ze studni na podwórzu, ubikacja-suchy dół kloaczny na podwórzu. Ogrzewanie piecem węglowym ( zły stan komina uniemożliwia korzystanie z pieca). Standard wykończenia wnętrz lokalu jest bardzo niski, lokal wymaga kapitalnego remontu. Lokal mieszkalny bez pomieszczeń przynależnych.

 

Cena wywoławcza wynosi:  15 924,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote)

 

Przetarg odbędzie się  14 listopada 2013r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3  

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości , w przetargu mogą brać udział tylko osoby zameldowane na stałe na terenie Gminy Czernica

 

W celu zakwalifikowania się do udziału w niniejszym przetargu oferenci winni złożyć do dnia 7 listopada 2013r. do godz. 15:00 w pokoju nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3 pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu.

 

Do zgłoszenia pisemnego należy przedłożyć n/w dokumenty:

 

a)       pełne dane oferenta

b)       poświadczenie zameldowania na pobyt stały w Gminie Czernica

 

Lista zakwalifikowanych oferentów do udziału w niniejszym przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminu Czernica na tablicy ogłoszeń ( obok sekretariatu) w dniu 8 listopada  2013r. o godzinie 10:00

Prawo do udziału w przetargu przysługiwać będzie jedynie zakwalifikowanym osobom.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie Komisji Przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących oferenta

Wadium w wysokości : 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )  należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy:

BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 z adnotacją:

„ przetarg ograniczony – lokal nr 1 Chrząstawa Wielka „ lub wpłacić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 12 listopada 2013r.

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 160,00 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt złotych )

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży bez usprawiedliwienia lub w przypadku nie uiszczenia w oznaczonym terminie ustalonej kwoty nabycia, ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica, a ponadto Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości lokalowej zobowiązana jest wpłacić  w terminie do 21 dni od daty przetargu kwotę równa 100% ceny nieruchomości lokalowej osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium.

Za dzień zapłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Czernicy.

Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do ceny nabycia lokalu mieszkalnego zostaną doliczone koszty wyceny w wysokości 500,00 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. ( Dz. U z 2011r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż niniejsza nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT .

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa3, 55-003 Czernica , pokój nr 11 lub telefonicznie: 71- 381-39-26

 

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych powodów . 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności