Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  18-07-2013 | 11:50
data ostatniej modyfikacji:  18-07-2013 | 11:50
data wytworzenia dokumentu:  18-07-2013
   
Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice dz 414/7 18.07.2013

Czernica, dnia  17.07.2013r.

GKiI.6840.1.37.2013.SR

                                                                           Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

 

ogłasza  rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice

Dla nw nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW WR1O/00022549/4

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

- działka nr 414/7 o pow. 1304 m2 + 1/3 udziału w działce nr 414/6 ( droga)

cena wywoławcza – 69 030,00 zł netto,  zaliczka  – 7 000,00 zł

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wojnowice znajduje się w kompleksie oznaczonym symbolem 15 MNU – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o niskiej intensywności, zabudowę mieszkaniowo-usługowa lub usługową.

Nieruchomości położone w zachodniej części wsi przy ulicy Głównej. Działki mają kształt regularny. Sieci infrastruktury technicznej ( prąd , wodociąg) poprowadzone są wzdłuż ulicy Głównej.

 

Rokowania odbędą się dnia 20 sierpnia 2013r.  o godz. 13:00  w sali  nr 19 Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości –  7 000,00    ( słownie: siedem tysięcy złotych  )   należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice

31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania działka nr 411/7 ”

Termin wniesienia zaliczki  upływa  14 sierpnia 2013 r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 414/7, obręb Wojnowice ” w  terminie do dnia 14 sierpnia 2013r. do godz. 15:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

 

Do ceny nieruchomości netto ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- podatek VAT w wysokości  23 %

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości: 575,00 zł

 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach:

20.06.2013, 18.04.2013, 22.01.2013, 17.12.2012, 12.11.2012 które zakończyły się wynikiem negatywnym .

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności