Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  18-07-2013 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  18-07-2013 | 10:38
data wytworzenia dokumentu:  17-07-2013
autor dokumentu: Sebastian Ragiel
   
Rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie wsi Chrząstawa Mała 18.07.2013

Czernica, dnia 17.07.2013r.

GKiI.6840.1.36.2013.SR

                                Wójt Gminy Czernica

                                                   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w  obrębie wsi Chrząstawa Mała

Dla n/w nieruchomości  gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  WR1O/00008384/5   

Przedmiotem sprzedaży jest :

- działka nr 272/1  o pow. 1500 m2  - cena wywoławcza –  133 300,00 zł  ( słownie: sto trzydzieści trzy tysięce  trzysta złotych)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RM-5 – tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest we wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Wrocławskiej nr 96, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowaną częścią gospodarczą przeznaczonym do rozbiórki zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3081/2012 z dnia 05.10.2012r.

Ponadto na działce usytuowany jest budynek stodoły i  budynek gospodarczy.

 

Rokowania  odbędą się dnia  20 sierpnia 2013r. o godz.  12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 )

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a)  wniesienie zaliczki

b)  złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości 13 500,00 zł ( słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice  31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  z adnotacją ” rokowania działka nr 272/1 ”

Termin wniesienia zaliczki upływa dnia 14 sierpnia 2013r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem  „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 272/1 , obręb Chrząstawa Mała ” w  terminie do dnia 14 sierpnia 2013r. do godz.: 15:00  w pokoju  nr 1 ( Biuro Obsługi Klienta ) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 2 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40 % ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

Na sprzedaż w/w nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi ustne nieograniczone w dniach:

20.06.2013, 22.04.2013, 25.02.2013, 15.01.2013, 03.12.2012 które zakończyły się wynikiem negatywnym .

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT. 

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

 

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 725,00 

-         koszty projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego – 1 845,00 zł   

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności