Sprzedaż nieruchomości 2013

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  20-05-2013 | 15:33
data ostatniej modyfikacji:  01-07-2013 | 12:54
autor dokumentu: Sebastian Ragiel
   
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Chrząstawa Mała 20.05.2013

               Czernica, dnia 20.05.2013r.

GKiI.6840.1.33.2013.JM

      

                                Wójt Gminy Czernica

                                                   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w  obrębie Chrząstawa Mała

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  WR1O/00008384/5   

Przedmiotem sprzedaży jest :

- działka nr 272/1  o pow. 1500 m2  - cena wywoławcza –  140 292,00 zł  ( słownie: sto czterdzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote)

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RM-5 – tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest we wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Wrocławskiej nr 96, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowaną częścią gospodarczą przeznaczonym do rozbiórki zgodnie z Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 3081/2012 z dnia 05.10.2012r.

Ponadto na działce usytuowany jest budynek stodoły i  budynek gospodarczy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  20 czerwca 2013r. o godz.  10,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-         dowodu wpłaty wadium

-         dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-         aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi: 14 500,00 zł ( słownie: czternaście tysięcy pięćset złotych )

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 14 czerwca 2013r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1 410,00 zł ( słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych )  

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT. 

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-         koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 725,00 

-         koszty projektu budowlanego rozbiórki budynku mieszkalnego – 1 845,00 zł   

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności