ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 82/2012 03.01.2013
w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 81/2012 31.12.2012
w sprawie ustalenia zasad wynajmu i opieki nad świetlicami wiejskimi Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 80/2012 03.01.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Czernica w 2013 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 79/2012 03.01.2013
w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   więcej »»»
Zarządzenie nr 78/2012 03.01.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 77/2012 03.01.2013
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.   więcej »»»
Zarządzenie nr 76/2012 03.01.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 75/2012 04.12.2012
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych, związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. oraz ocieplenia świetlicy w Krzykowie   więcej »»»
Zarządzenie nr 74/2012 04.12.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 73/2012 04.12.2012
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 72/2012 06.11.2012
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 71/2012 06.11.2012
w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w UG Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 70/2012 04.12.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 69/2012 04.12.2012
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 68/2012 04.12.2012
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 67/2012 04.12.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 66/2012 18.10.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z budową boiska sportowego do gry w koszykówkę w Chrząstowie Małej   więcej »»»
Zarządzenie nr 65/2012 08.10.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Nadolicach wielkich   więcej »»»
Zarządzenie nr 64/2012 18.10.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 63/2012 19.09.2012
w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Jeszkowice w granicach działki nr 393/28   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności