Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  01-08-2012 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  01-08-2012 | 13:08
data wytworzenia dokumentu:  01-08-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
   
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Ratowice 01.08.2012

               Czernica, dnia  1 sierpnia 2012r.

GKiI. 6840.27.2012.JM

 Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Ratowice

 

Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi

Księgę  Wieczystą  KW WR1O/00022547/0

   

Przedmiotem sprzedaży jest :

1.       działka  nr 99/2 o pow. 273 m2  -  cena wywoławcza –  10 980,00 zł netto – wadium – 1100,00 zł

2.       działka  nr 99/3  o pow. 380 m2  – cena wywoławcza – 15 284,00 zł netto – wadium – 1600,00 zł     

 

Nieruchomości niezabudowane położone są w północnej części wsi Ratowice, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej do Jelcza Laskowic. Ze względu na wielkość, działki mogą być przedmiotem sprzedaży wyłącznie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Przetarg odbędzie się dnia  4 września 2012r. o godz. 10,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Czernica ( pokój nr 19 ).

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

( Dz. U Nr 207 poz.2108 ) w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów  oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami działek sąsiednich tj. działek  nr 97/1, 97/2,  100/17 położonych w obrębie Ratowice

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- oświadczenia  o sąsiadowaniu z działką nr  99/2 lub 99/3

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

 

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy

Bank Spółdzielczy w Oławie Oddział Jelcz Laskowice nr 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001

lub wpłacić do godziny 14,00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 31 sierpnia 2012r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.   

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent .

Do ceny netto nieruchomości  ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

- podatek VAT -  23%  

- koszty dokumentacji geodezyjnej i wyceny w wysokości – 900,00 zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 071-381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11 ).

Wójt  Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z uzasadnionej  przyczyny.

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności