Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  10-04-2012 | 10:51
data ostatniej modyfikacji:  26-06-2012 | 10:18
data wytworzenia dokumentu:  10-04-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
   
Drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, obręb Chrząstawa Mała , gmina Czernica 10.04.2012

Czernica, dnia 10 kwietnia 2012r.

GKiI.6840.18.2012.JM

                                                               Wójt Gminy Czernica

                                                    55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugie rokowania po trzecim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej  zabudowanej  w obrębie Chrząstawa Mała , gmina Czernica - dla której  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00008384/5 

Przedmiotem rokowań jest :

-          działka nr 272/1 o pow. 1500 m2 

-          cena wywoławcza  nieruchomości wynosiła –  166 720,00 (  słownie :  sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych )

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RM-5 – tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest we wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Wrocławskiej nr 96, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowaną częścią gospodarczą oraz stodołą i chlewikiem. Budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem spadzistym z pokryciem z blachy. Budynek wykonany jest z cegły, stropy drewniane, dach z więźbą dachową. Budynek wyposażony w przyłącze elektryczne,  wodociągowe. Brak sieci kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny wykazuje oznaki dużego zużycia technicznego, prze wiele lat był niedostatecznie utrzymany i wymaga pilnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi: 82,70 m2.

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 maja 2012r. o godz.  9:00  w sali nr 19 Urzędu Gminy

w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest:

a/  wniesienie zaliczki

b/ złożenie na piśmie zgłoszenia udziału w  rokowaniach

Zaliczkę w wysokości –  17 000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych  )  należy wnieść  przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy:  BS Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001  lub wpłacić do godziny 14.00  bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.  Termin wniesienia zaliczki  upływa dnia 10 maja 2012r.  Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygra zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po zakończeniu rokowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ Rokowania na sprzedaż działki  nr 272/1 obręb Chrząstawa Mała ”  w  terminie do dnia

10 maja 2012r. do godz. 14.00  w pokoju  nr 1( Biuro Obsługi Klienta) Urzędu Gminy Czernica przy ulicy Kolejowej 3.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny   

  podmiot

- datę sporządzenia zgłoszenia

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

- dołączony dowód wpłaty zaliczki

Ustalona w drodze rokowań cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w gotówce w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Dopuszcza się jednakże możliwość rozłożenia na raty ceny sprzedaży w/w nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Pierwsza rata w wysokości nie mniej niż 40% ceny ustalonej w rokowaniach podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych podczas rokowań. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Należność  rozłożona na raty podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy ponosi w całości nabywca. 

Daty przetargów: 29.11.2011r., 09.01.2012r, 28.02.2012r.

Daty rokowań: 29.03.2012r.

Stosownie do art. 43 ust.1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. nr54, poz.535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT.

Do ceny nieruchomości  ustalonej w rokowaniach zostaną doliczone:

- koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej w wysokości:  725,00 zł

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel. 71 381-39-26 lub osobiście (pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania rokowań lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów albo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

 
Zalaczniki:
mapa-chm-272-1.pdf
chm-mapa-cd.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności