Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  02-04-2012 | 09:17
data ostatniej modyfikacji:  05-04-2012 | 10:16
data wytworzenia dokumentu:  02-04-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
   
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 8 działek) 02.04.2012

Czernica, dnia 2 kwietnia 2012r.

GKiI.6840.16.2012.JM

      

                       Wójt Gminy Czernica

                                                   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  pierwszy  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/178 o pow. 1350 m2 – cena wywoławcza -  127 020 zł netto –    wadium 13 000 zł

2) działka nr 354/150 o pow. 1191 m2 – cena wywoławcza – 112 060 zł netto -     wadium 11 300 zł

3) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 – cena wywoławcza – 124 857 zł netto –    wadium 12 500 zł

4) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 – cena wywoławcza -  117 518 zł netto –    wadium 11 800 zł

5) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza -    99 227 zł netto –    wadium 10 000 zł

6) działka nr 354/144 o pow.   999 m2  - cena wywoławcza -    92 248 zł netto –    wadium 9 300 zł

7) działka nr 354/145 o pow. 1431 m2-   cena wywoławcza  - 134 643 zł netto –    wadium 13 500 zł

8) działka nr 354/147 o pow. 1315 m2- cena wywoławcza – 123 728 zł netto –    wadium 12 400 zł

9) działka nr 354/148 o pow. 1273 m2 - cena wywoławcza –119 777 zł netto –    wadium 12 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN17, MN18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej sieci wodociągowej.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2012r. o godz. 13:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 2 maja 2012r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23 %

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 

 
Zalaczniki:
mapa-8-dzialek-d-.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności