Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  28-02-2012 | 15:30
data ostatniej modyfikacji:  29-02-2012 | 14:11
data wytworzenia dokumentu:  28-03-2012
autor dokumentu: KM
   
Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, obręb Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) 28.02.2012

Czernica, dnia  28 lutego 2012r.

GKiI.6840.5.2012.JM

      

 

                                                               Wójt Gminy Czernica

                                                   55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  czwarty  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/176 o pow. 1327 m2  - cena wywoławcza – 124 857 zł  netto  -   wadium 12 500 zł

2) działka nr 354/178 o pow. 1350 m2 – cena wywoławcza -  127 020 zł netto –    wadium 13 000 zł

3) działka nr 354/150 o pow. 1191 m2 – cena wywoławcza – 112 060 zł netto -     wadium 11 300 zł

4) działka nr 354/152 o pow. 1150 m2 – cena wywoławcza – 108 204 zł netto-      wadium 11 000 zł

5) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 – cena wywoławcza – 124 857 zł netto –    wadium 12 500 zł

6) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 – cena wywoławcza -  117 518 zł netto –    wadium 11 800 zł

7) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza -    99 227 zł netto –    wadium 10 000 zł

8) działka nr 354/144 o pow.   999 m2  - cena wywoławcza -    92 248 zł netto –    wadium 9 300 zł

9) działka nr 354/145 o pow. 1431 m2-   cena wywoławcza  - 134 643 zł netto –    wadium 13 500 zł

10) działka nr 354/146 o pow. 1356 m2- cena wywoławcza – 127 586 zł netto-      wadium 12 800 zł

11) działka nr 354/147 o pow. 1315 m2- cena wywoławcza – 123 728 zł netto –    wadium 12 400 zł

12) działka nr 354/148 o pow. 1273 m2 - cena wywoławcza –119 777 zł netto –    wadium 12 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN17, MN18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej sieci wodociągowej.

 

 

Przetarg odbędzie się dnia  29 marca  2012r. o godz.  10:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica

( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 24 marca 2012r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23 %

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
mapa-budownictwo-mieszkaniowe-jednorodzinne-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności