Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  24-01-2012 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  02-04-2012 | 08:57
data wytworzenia dokumentu:  24-01-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
   
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Chrząstawa Mała 24.01.2012

 Czernica, dnia 24 stycznia 2012r.


GKiI.6840.4.2012.JM    

 
 Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  trzeci  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej w  obrębie Chrząstawa Mała

 Dla n/w nieruchomości  gruntowej zabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  WR1O/00008384/5  

Przedmiotem sprzedaży jest :

- działka nr 272/1  o pow. 1500 m2  - cena wywoławcza –  166 720,00 zł 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomość ta oznaczona jest symbolem RM-5 – tereny zabudowy zagrodowej.

Nieruchomość położona jest we wsi Chrząstawa Mała przy ulicy Wrocławskiej nr 96, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z przybudowaną częścią gospodarczą oraz stodołą i chlewikiem. Budynek mieszkalny jest budynkiem wolnostojącym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem spadzistym z pokryciem z blachy. Budynek wykonany jest z cegły, stropy drewniane, dach z więźbą dachową. Budynek wyposażony w przyłącze elektryczne,  wodociągowe. Brak sieci kanalizacyjnej. Budynek mieszkalny wykazuje oznaki dużego zużycia technicznego, prze wiele lat był niedostatecznie utrzymany i wymaga pilnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi: 82,70 m2.

Przetarg odbędzie się dnia  28 lutego 2012r. o godz.  13,00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica  ( sala sesyjna  - nr 19 ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium do przetargu wynosi: 17 000,00 zł ( słownie: siedemnaście tysięcy złotych )

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia  24 lutego  2012r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej wynosi: 1700,00 zł ( słownie: jeden tysiąc siedemset złotych )

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest od opłaty podatku VAT. 

Do ceny zakupu nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 725,00  zł 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 71-381-39-26 lub osobiście (pokój nr 11)
Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny
 

 
Zalaczniki:
mapa-chm-272-1.pdf
chm-mapa-cd.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności