Sprzedaż nieruchomości 2012

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  24-01-2012 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  24-01-2012 | 14:07
data wytworzenia dokumentu:  24-01-2012
autor dokumentu: KM
   
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi) 24.01.2012

Czernica,  dnia  24 stycznia 2012r.


GKiI.6840.3.2012.JM

Wójt Gminy Czernica
          55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3


ogłasza  drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice
  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 311/12 o pow. 1305 m2  - cena wywoławcza –  118 625 zł  netto  -   wadium 12 000 zł

2) działka nr 311/13 o pow. 1583 m2  - cena wywoławcza –  136 708 zł  netto  -   wadium 14 000 zł

3) działka nr 311/14 o pow. 1814 m2 – cena wywoławcza -   148 403 zł netto-      wadium 15 000 zł

 
Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w północnej części wsi przy zbiegu ulicy Szafirowej i ulicy Stawowej, asfaltowej drogi do wsi Kiełczówek. Ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomości nie posiadają sieci infrastruktury technicznej( prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna) poprowadzone są wzdłuż ulicy Stawowej i najbliższej zabudowy około 60-200 m w linii drogi od wycenianej działki.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane znajdują się w kompleksie oznaczonym symbolem MNU-1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi na poddaszu i parterze budynku nie mogącego przekraczać 3 kondygnacji z zakazem podpiwniczenia obiektów.

 Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2012r. o godz. 12:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica
(sala sesyjna  - nr 19 ).
 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

-          dowodu wpłaty wadium

-          dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

-          aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 24 lutego 2012r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

-          podatek VAT – 23 %

-          koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 750,00  zł 

 
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, 

ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.
 

 
Zalaczniki:
mapa-dz.-nr-311-12-311-13-311-14-dobrzykowice.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności