Zapytania ofertowe 2012

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  21-03-2012 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 10:08
data wytworzenia dokumentu:  21-03-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Zamówienie na dostawę i instalację systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27 21.03.2012

Czernica, dnia 21.03.2012r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

 

Do Wykonawców

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27.

1) Zestaw monitoringu wizyjnego powinien składać się z:

a) kamery dzień/noc o danych technicznych odpowiadających urządzeniom typu JVC Tk9300 – szt. 2

b) rejestrator 4-kanałowego – szt. 1

c) monitor LCD 15” – szt. 1

d) instalacja zasilająca i przyłączeniowa

2.Szczegółowe postanowienia:

a) Zamawiający wymaga aby towar dostarczony w ramach zamówienia był nowym, nie używanym

b) Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone i zamontowane artykuły

c) Miejsce montażu: Świetlica wiejska, Jeszkowice ul. Główna 27

d) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić z obsługi zamontowanego monitoringu wizyjnego 1 osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.

e) przed montażem lokalizację kamer Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) dokument potwierdzający (np. referencje) należyte wykonanie co najmniej 2 usług odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert.

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz pozostałe niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy oraz wymagane załączniki.

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl),

w terminie do dnia 30.03.2012r. do godziny 10:00.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

X. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

a)        Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

b)       Obiekt udostępnia do oględzin Sołtys wsi Jeszkowice – Pani Jadwiga Grzybowska, tel. 71 318 05 20

c)        Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Wyjaśnienia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

2)       Załącznik nr 2

 

***********************************************************************************************

Czernica, dnia 26.03.2012 r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27

Zamawiający – Gmina Czernica, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów zapytania ofertowego

Pytanie nr 1:

Proszę o informację, czy rejestrator wchodzący w skład monitoringu wizyjnego powinien mieć dysk twardy. Jeśli tak, to o jakiej pojemności.

Odpowiedź:

Rejestrator, wchodzący w skład monitoringu wizyjnego, powinien mieć pojemność min. 500 GB.


Powyższe uzupełnienie treści Zapytania ofertowego stanowi jego integralną część.

 

 *************************************************************************

Czernica, dnia 26.03.2012 r.

GKiI.271.44.2012.KM.2

WYJAŚNIENIA NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach, ul. Główna 27

Zamawiający – Gmina Czernica, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące zapisów zapytania ofertowego

 Pytanie nr 1:

Proszę o podanie parametrów, jakie powinny spełniać obiektywy dedykowane do kamer.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obiektywy o parametrach minimalnych lub wyższych, odpowiadających typowi kamery typu JVC Tk9300.

 

Powyższe uzupełnienie treści Zapytania ofertowego stanowi jego integralną część.

********************************************************************************

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-na-monitoring-wizyjny.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności