Zapytania ofertowe 2012

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  21-03-2012 | 14:24
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 08:16
data wytworzenia dokumentu:  21-03-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Zamówienie na wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 4, 6, 8 w Kamieńcu Wrocławskim 21.03.2012

Czernica, dnia 21.03.2012r.

GKiI.271.43.2012.KM.2

 

Do Wykonawców

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji budowlanej wielorodzinnego budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 4, 6, 8 w Kamieńcu Wrocławskim (kod pocztowy    55-002).

1) Opracowanie powinno zawierać:

a)        rzuty wszystkich kondygnacji

b)       przekrój (przekroje – wg potrzeb) poprzeczny (-e), elewacje,

c)        bilans powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń z podziałem na poszczególne lokale (ogółem 8, o pow. łącznej ok. 480 m2) oraz powierzchnię wspólną i przynależną

2) Wyliczenie powierzchni użytkowej lokali i pomieszczeń przynależnych winno nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 z późn. zm.).

3) Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej w ogólnie dostępnym formacie PDF

4) Zamawiający zapewni Wykonawcy pisemne upoważnienie do wykonywania pomiarów poszczególnych lokali w celu uporządkowania danych ewidencyjnych nieruchomości i związanych z tym obciążeń podatkowych.

5) Opracowanie winno być sporządzone przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 21 dni od otrzymania pisemnego zlecenia lub podpisania umowy

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych

V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy, aktualne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie z zakresu architektury lub konstrukcji budowlanych

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: czernica@czernica.pl),

w terminie do dnia 30.03.2012r. do godziny 10:00.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy      

1. Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania oraz przekaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana.  

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa lub otrzyma pisemne zlecenie.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

X. Kontakt z Zamawiającym, wyjaśnienia i modyfikacje Zapytania ofertowego:

1) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

a)        Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

b)       Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Wyjaśnienia zamawiający udostępniana na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

3) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie zamieszcza na stronie internetowej www.bip.czernica.pl w zakładce dotyczącej przedmiotowego postępowania.

4) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-na-inwentaryzacje-budynku-.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności