Zapytania ofertowe 2012

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  02-03-2012 | 15:02
data ostatniej modyfikacji:  06-03-2012 | 12:50
data wytworzenia dokumentu:  02-03-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Zamówienie na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Czernica 02.03.2012

Czernica, dnia 02.03.2012 r.

GKiI.271.14.2012.KM

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

1. Zamawiający:

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Czernica.

Szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw – kalkulacja cenowa

Szczegółowe postanowienia:

a) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia materiałów biurowych do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w Urzędzie Gminy Czernica ul. Kolejowa 3.

b) Wykonawca na dostarczone artykuły biurowe udziela Zamawiającemu gwarancji na okres na jaki udziela gwarancji producent tych materiałów, na zasadach określonych przez producenta. Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru artykułów biurowych. Dostawa przedmiotu zamówienia objęta jest 12 miesięczną rękojmią za wady fizyczne, licząc od dnia ich dostawy – od daty podpisania protokołu odbioru artykułów biurowych.

c) Za wady fizyczne Strony uznają w szczególności:

c1) jakąkolwiek niezgodność towaru z opisem przedmiotu zamówienia,

c2) wady zmniejszające wartość przedmiotu zamówienia w stosunku do wartości podanej w Załączniku nr 2 Wykaz dostaw – kalkulacja cenowa,

c3) brak właściwych parametrów papieru kserograficznego,

c4) dostawę w stanie niezupełnym w stosunku do rodzaju i ilości dostaw wyszczególnionych w uzgodnionych w  Załączniku nr 2 Wykaz dostaw – kalkulacja cenowa

d) W przypadku wykrycia wad w dostarczonych materiałach, Zamawiający poinformuje o nich Wykonawcę w momencie ich wykrycia, a Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad lub uzupełnienie braków w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

e) Wykonawca gwarantuje, że towar jest fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad fizycznych. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczanego towaru.

Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 13.03.2012r.

3. Kontakt z Zamawiającym:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną

b) Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

            Pani Katarzyna Michalak, tel.: 071 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących strony technicznej przedmiotu zamówienia, udzielanie informacji dotyczących postępowania

4. Opis sposobu obliczania ceny.

1) Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową.

2) Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy; podana cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacja zamówienia w tym koszty dostawy do Zamawiającego.

3) Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4) Płatność za zrealizowane zamówienie w terminie 21 dni od otrzymania faktury (Zamawiający wymaga aby na fakturze wyszczególniona była każda pozycja dostawy)

5) Zamawiający nie dopuszcza stosowania jakichkolwiek rabatów i upustów po obliczeniu ceny ofertowej brutto.

5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularza ofertowego oraz Załącznika nr 2 – Wykaz dostaw – kalkulacja cenowa,

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl),

w terminie do dnia 06.03.2012r. do godziny 10:00.

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

7. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.  Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy oraz odpowiednio wcześniej przekaże projekt umowy.

8. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

2)       Załącznik nr 2 – Wykaz dostaw – kalkulacja cenowa

 

MODYFIKACJA nr 1 z dnia 05.03.2012r.

Zamawiający wprowadził modyfikację w Załączniku nr 2 - Wykaz dostaw - kalkulacja cenowa

w poz. 53 zmienia się jednostkę miary na op. (opakowania)

 

MODYFIKACJA nr 2 z dnia 05.03.2012r.

Zamawiający wprowadza modyfikację w zapytaniu ofertowym nr GKiI.271.14.2012.KM z dnia 02.03.2012r. w ten sposób, że zapis pkt. 5 b) otrzymuje nowe brzmienie:

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl), w terminie do dnia 07.03.2012 r. do godziny 12:00.

 

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-dostawa-materialow-biurowych.doc
zalacznik-nr-2-wykaz-dostaw-kalkulacja-cenowa.ods
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności