Zapytania ofertowe 2012

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  29-02-2012 | 13:48
data ostatniej modyfikacji:  26-03-2012 | 08:16
data wytworzenia dokumentu:  29-02-2012
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego stanu konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wrocławskiej 115/119 29.02.2012

Czernica, dnia 29.02.2012r.

GKiI.271.21.2012.KM.2

 

Do Wykonawców

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Czernica z siedzibą władz przy ul. Kolejowej 3, 55-003 Czernica

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Wykonanie orzeczenia technicznego dotyczącego stanu konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wrocławskiej 115/119

Orzeczenie powinno określać:

a) obecny stan techniczny konstrukcji nośnej dachu/stropu świetlicy

b) jednoznacznie możliwość dalszej, bezpiecznej eksploatacji obiektu

c) czynności naprawcze, niezbędne do wykonania w celu umożliwienia dalszej, bezpiecznej eksploatacji obiektu wraz z przedmiarem robót

d) wartość w/w robót w formie kosztorysu inwestorskiego

na podstawie wykonanych oględzin, inwentaryzacji elementów konstrukcyjnych i obliczeń sprawdzających.

Inwentaryzację należy przedstawić w formie graficznej.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy

IV. Wymagania stawiane wykonawcy

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć:

a) kopia uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej.

V. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym (bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8)).

VI. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, podatek VAT oraz cenę brutto przedmiotu zamówienia, jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.

2. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną przez cały czas trwania umowy.

3. Cenę oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

4. Nie dopuszcza się możliwości udzielania upustu w cenie oferty w stosunku do kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego.

5. W wartości oferty należy uwzględnić utrudnienia w dostępie do przestrzeni zajmowanej przez konstrukcję - dostęp awaryjny, z drabiny, na znacznej wysokości nad poziomem podłogi

VII. Sposób przygotowania oferty, miejsce oraz termin składania ofert

a) Oferta powinna składać się z: Formularz ofertowy, kopia uprawnień, aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej.

b) Ofertę należy złożyć: pisemnie (adres: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica, Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1) lub faksem (nr 71 318 01 24) lub elektronicznie (e-mail: k.michalak@czernica.pl),

w terminie do dnia 09.03.2012r. do godziny 10:00.

VIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert: Cena - 100 %

Maksymalną liczbę punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z wzorem: cena Pc= (Cmin : C) x 100, gdzie: Pc- liczba punktów za cenę podaną w ofercie, Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach, C – cena podana w badanej ofercie.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy      

1. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa.

2. Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.

X. Kontakt z Zamawiającym:

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami na etapie prowadzenia postępowania są:

1)       Pan Piotr Golus, tel. 71 381 39 41 - udzielanie informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, Osoba udostępniająca obiekt do oględzin

2)       Osoba udostępniająca obiekt do oględzin: Sołtys Kamieńca Wrocławskiego – Pani Wiesława Wolska, tel. 71 318 54 00

3)       Pani Katarzyna Michalak, tel.: 71 381 39 26 - udzielanie informacji dotyczących postępowania

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1)       Formularz ofertowy

 

 
Zalaczniki:
zapytanie-ofertowe-wykonanie-orzeczenia-technicznego.pdf
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności