Inne przetargi 2011

Archiwum zamówień publicznych

data publikacji:  06-09-2011 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  17-02-2015 | 14:58
autor dokumentu: KM
   
Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego Typ-model: samochód ciężarowy POLONEZ TRUCK 06.09.2011

 

Czernica, dnia 6 września 2011r.

GKiI.2613.1.2011

 

WÓJT GMINY CZERNICA

ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego

 

Typ-model: samochód ciężarowy POLONEZ TRUCK

 

Nr rejestracyjny: DWR 16526

Rok produkcji: 1994

Pojemność: 1598 cm3

Przebieg km : 123 086 km

Cena wywoławcza : 460,00 zł ( słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych )

Samochód ciężarowy Polonez Truck w wersji z nadwoziem pick-up z silnikiem benzynowym jest kompletny w podstawowe zespoły i układy, lecz bardzo zużyty eksploatacyjnie, tylny most napędowy awaryjnie. Silnik samochodu charakteryzuje się głośną pracą i trudno się uruchamia. Pozostałe mechanizmy przeniesienia napędu również wykazują objawy znacznego zużycia eksploatacyjnego. Układ zawieszenia i kierowniczy wymaga gruntownego przeglądu. Podsufitka i tapicerka tekstylna bardzo zużyta eksploatacyjnie. Na metalowych elementach nadwozia znaczne ogniska korozji i ubytki malatury. Skrzynia ładunkowa z burtami aluminiowymi- podłoga częściowo odkształcona. Pojazd posiada zabudowę skrzyni ładunkowej -plastikowa o wymiarach 240x147x115 cm z dużym udziałem elementów aluminiowych. Lakier na nadwoziu bardzo matowy i w wielu miejscach bardzo porysowany. Samochód ma hak do przyczep jednoosiowych. Instalacja elektryczna kompletna i sprawna. Opony kół jezdnych zużyte eksploatacyjnie w 60%.

Obecny stan techniczny tego samochodu z uszkodzonym awaryjnie tylnym mostem i utratą ważności dopuszczenia do ruchu drogowego stawia celowość jego naprawy pod względem ekonomicznym.

 

1.Przetarg odbędzie się dnia 20 września 2011r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy

Czernica przy ulicy Kolejowej 3 ( sala sesyjna – pokój nr 19 )

2. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości : 90,00 zł ( słownie:

dziewięćdziesiąt złotych ) w terminie do dnia 16 września 2011r. w kasie Urzędu Gminy Czernica w godzinach 8:00 – 14:00 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Oława Oddział Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001.

Termin wpłaty wadium upływa dnia 16 września 2011r.

Za datę wpływu wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica.

3. Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się w wysokości – 80,00 zł ( słownie: osiemdziesiąt złotych )

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia samochodu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę samochodu jest zobowiązany w terminie 14 dni, licząc od daty rozstrzygnięcia przetargu dokonać wpłaty ceny ustalonej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium na konto podane jak w pkt 2

Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Czernica.

7. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg nie dokona wymaganej wpłaty w określonym terminie lub nie stawi się do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie i miejscu wyznaczonym przez Sprzedającego – bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia Wójt Gminy Czernica odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Czernica.

8. Sprzedaż samochodu podlega zwolnieniu od podatku VAT.

9. Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ratowicach przy ulicy Wrocławskiej 111,tel. 71-318-01-73

10. Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem ZGK Czernica

tel 71-318-01-73

11. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

12. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności