Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2021-09-08 16:14:17
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Rada Gminy Czernica / RADA GMINY CZERNICA 2018-2023 / ZWOŁANIA SESJI
Sesja Rady Gminy Czernica
15 września 2021 r., o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 15 września 2021 r., o godz. 10.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica;
2) założenia cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim;
3) zmiany uchwały nr XXI/222/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
4) zmian w budżecie Gminy Czernica na 2021 rok;
5) określenia stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
7) udzielenia przez Gminę Czernica dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej nr 277 relacji Wrocław–Jelcz-Laskowice;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Czernica na liniach wewnątrzgminnych Z1 i Z2 oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych;
9) nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernica – ul. Kwiatowa;
10) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Jana Pawła II;
11) nadania nazwy ulicy w miejscowości Chrząstawa Wielka – ul. Drogi Mlecznej.
7. Oświadczenia radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Rady.


Przewodniczący Rady Gminy Czernica

/-/ Leszek Kusiak

 

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.


 


autor: Irmina Januś
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności