Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2020-11-19 09:44:59
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości 2020
Działki nr 98/1, 99/4 w Ratowicach pod zabudowę jednorodzinną - przetarg ustny nieograniczony

 

 

MTP.6840.14.2020.ER                                                                                                                                                 Czernica  16 październik 2020 r.

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w  obrębie Ratowic.

 

Przedmiotem sprzedaży są niezabudowane działki nr 98/1 o powierzchni 0,0371 ha oraz działka nr 99/4 o powierzchni 0,0080 ha, o łącznej powierzchni 0,0451 ha, położone w obrębie Ratowic.

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00022547/5. W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna i bezterminowa służebność drogi koniecznej, która nie obciąża bezpośrednio nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  20 855,00 PLN  (netto) 

- wadium:  3 000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 300 PLN

 

Nieruchomości gruntowe położone są w pobliżu drogi wojewódzkiej nr DW455 Wrocław – Oława pomiędzy ulicą Sportową i ulicą Spokojną w Ratowicach. Dojazd do działek prowadzi od strony ulicy Sportowej (ulica o nawierzchni asfaltowej). Działka nr 98/1 stanowi pas gruntu o szerokości około 5 m i długości około 74 m, natomiast działka nr 99/4 stanowi pas gruntu o szerokości około 5 m i długości około 16 m. Obie działki stanowią jeden wąski pas gruntu o szerokości 5 m i długości 90 m. Działki położone są pomiędzy zabudowaniami siedliskowymi, domami jednorodzinnymi  od strony południowej znajduje się boisko sportowe. Działka nr 98/1 jest w części a działka 99/4 w całości pokryta drzewami liściastymi oraz kilkoma drzewkami owocowymi. Drzewostan ten nie przedstawia wartości użytkowej. Nieruchomości  położone są na terenie wyposażonym w sieci uzbrojenia technicznego (woda, prąd, kanalizacja), w drodze przy przedmiotowej nieruchomości lub w bliskiej od niej odległości.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 11 MNU. Przeznaczenie podstawowe -  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna o niskiej intensywności, mieszkaniowo-usługowa lub usługowa.

 

 

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „ przetarg na działki nr 98/1 i 99/4 w Ratowicach”.

 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 16 listopada 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. W przypadku gdy udział w przetargu bierze konsorcjum – przez lidera konsorcjum. Wpłacone wadium zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości na rzecz wpłacającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. Umowa notarialna zostanie sporządzona w miejscu i terminie wskazanym przez sprzedającego. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278). Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502735539 Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


autor: Ewelina Radecka
data wytworzenia: 2020-10-16
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności