Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2020-03-24 14:12:07
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Przetargi / Sprzedaż nieruchomości 2020
Działka nr 291/8 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy usługowej - przetarg ustny nieograniczony

 

                                                                                                    Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  obrębie Dobrzykowice.

 

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka nr 291/8 o powierzchni  11,2435 ha

Dla n/w nieruchomości gruntowej niezabudowanej Sąd Rejonowy w Oławie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1O/00020340/5.  W dziale IV księgi wieczystej (hipoteka) brak wpisów. W dziale III (roszczenia ograniczenia) wpisano ostrzeżenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego na rzecz GAZ-SYSTEM System S.A. oraz ostrzeżenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opisane wyżej służebności nie obciążają bezpośrednio działki nr 291/8 w Dobrzykowicach.

- cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  6.249.137,00 PLN  (netto) 

- wadium:  500.000 PLN

- wysokość minimalnego postąpienia: 70.000 PLN

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w zachodniej części obrębu Dobrzykowice, w okolicy ulicy Usługowej (boczna ulicy Stawowej w Dobrzykowicach). Teren działki jest płaski, uprawiany rolniczo. Bezpośredni dojazd do nieruchomości poprzez drogę gruntową, nieutwardzoną. Droga publiczna oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1KDL. Dostęp poprzez wydzieloną działkę 291/5, stanowiącą poszerzenie drogi gminnej. Wzdłuż wschodniej, północnej i zachodniej granicy działki przebiega rów melioracyjny. Przez teren działki przebiega linia elektryczna średniego napięcia wraz ze strefą po 5m. po obu stronach od osi linii, na której obowiązuje zakaz zabudowy. Nieruchomość sąsiaduje z działkami niezbudowanymi, przeznaczonymi pod teren zabudowy usługowej oraz produkcyjnej. Grunty niezabudowane w okolicy wykorzystywane są rolniczo. Ze względu na objęcie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, umową dzierżawy nieruchomości, jej wydanie nastąpi w terminie do czterech miesięcy od dnia zakupu. W pobliżu działki, przy sąsiednich nieruchomościach, przebiega sieć gazowa, wodociągowa oraz sieć energii elektrycznej. W sprawie możliwości włączenia się do poszczególnych sieci należy kontaktować się bezpośrednio z dostawcami mediów.  Nieruchomość posiada bardzo korzystną lokalizację ze względu na usytuowanie względem miasta Wrocławia (sąsiaduje z granicami administracyjnymi miasta) oraz bliskość planowanej budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia na odcinku Łany-Długołęka. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: U-1 Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy usługowej.

 

Przetarg odbędzie się 26 marca 2020 r. o godz. 10:00  w Sali konferencyjnej UG Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru), w przypadku wydruku komputerowego aktualnych informacji z KRS, wymagana jest zgodność z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (t.j. Dz.U.  z 2019 poz. 1500 ze zm). Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica: Getin Noble Bank S.A, numer rachunku: 55 1560 0013 2000 6752 5000 0009 z adnotacją „przetarg działka 291/8 w Dobrzykowicach”.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 marca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Czernica. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący. W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U  z 2017r. poz. 2278).

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – według aktualnej stawki  23 %.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać Urzędzie Gminy Czernica, ul. Szkolna 1 w Dobrzykowicach lub telefonicznie tel. 502 735 269. Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

W związku z wprowadzonym w Urzędzie Gminy Czernica, ograniczonym dostępie w obsłudze interesantów, informujemy, że wszystkie dotychczas ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych jak również z zakresu zamówień publicznych, nie ulegają zmianie. Przetargi odbędą się w dniach i godzinach wskazanych w ogłoszeniach. W trakcie przetargów zachowane zostaną wszelkie niezbędne wymagania dotyczące przepisów sanitarno-epidemiologicznych

 


autor: Ilona Czupta
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności